1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Nauk Historycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: historia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. Ukończone studia wyższe na kierunku historia lub innym kierunku z zakresu nauk humanistycznych.
2. Posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
3. Biegła znajomość języka angielskiego i niemieckiego.
4. Znajomość metod informatycznych w dydaktyce szkoły wyższej, znajomość problemów digitalizacji i opracowywania źródeł historycznych w postaci cyfrowej i związane z tym doświadczenie.
5. Preferowane obszary badawcze: przemiany kulturowe i społeczne z uwzględnieniem narzędzi humanistyki cyfrowej.
6. Udokumentowany dorobek naukowy w powyższym zakresie.
7. Udokumentowane aktywne uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym życiu naukowym, współpraca z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami
naukowymi, staże, stypendia i pobyty badawcze za granicą.
8. Uczestnictwo w projektach badawczych, aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na badania, kierowanie grantami.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
– podanie
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
– życiorys zawodowy
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– odpis dyplomu doktorskiego
– informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
– wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
– oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności) (formularz do pobrania)
– oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)
– ocena bibliometryczna

Procedura konkursowa:
etap 1: kwalifikacja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów

etap 2: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w szczególności na temat planów badawczych (może być przeprowadzona w j. angielskim).

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych UMK, Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, pokój C.0.25

Termin składania dokumentów: 31.08.2022

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.09.2022

Planowane zatrudnienie od dnia 01.10.2022

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Formularze można pobrać ze strony: http://www.umk.pl/oferty-pracy/formularze/

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat_wnh@umk.pl