Adiunkt

Wydział Ekonomiczny w Opolu
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki medyczne

 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

ogłasza konkurs na stanowisko :

ADIUNKTA

(dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne, specjalizacja w zakresie psychiatrii)

 

W związku z dynamicznym rozwojem Uczelni, poszukujemy nauczycieli akademickich, chcących dołączyć do kadry badawczo dydaktycznej i dydaktycznej Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia na podstawowym miejscu pracy, rozwojem naukowym oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Filii Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku: Psychologia.

Poszukiwane kompetencje:

 • stopień naukowy doktora (dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina: nauki medyczne – psychiatria),
 • osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

Preferowani będą Kandydaci:

 • posiadający doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim (mile widziane także w j. angielskim i j. niemieckim),
 • wykazujący się aktywną działalnością naukową,
 • posiadający dorobek naukowy z nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne – psychiatria udokumentowany publikacjami w recenzowanych czasopismach lub monografiach,
 • posiadający doświadczenie w kierowaniu lub uczestniczeniu w projektach badawczych,
 • posiadający doświadczenie praktyczne z zakresu psychiatrii zdobyte poza uczelnią,

Oferujemy:

 • wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania obowiązującym w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu,
 • wsparcie organizacyjne i finansowe działań związanych z rozwojem naukowym,
 • system benefitów pracowniczych (premii i nagród regulaminowych, bezpłatnych szkoleń),

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na podstawowym miejscu pracy,
 • pensum dydaktyczne wynikające z ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Wnioski do konkursu na w/w stanowisko powinny mieć formę pisemną i zawierać następujące dokumenty:

 1. Życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia (ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu),
 2. List motywacyjny zawierający w szczególności obszary zainteresowań naukowo-dydaktycznych, plan aktywności naukowej na najbliższe lata, opis najważniejszych osiągnięć dydaktycznych,
 3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć dokumenty w jednej z niżej wymienionych form:

 1. Aplikując poprzez formularz elektroniczny na stronie www Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu / Opolu
 2. lub dostarczając do Kancelarii Wydziału Ekonomicznego w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (pokój 108),
 3. lub przesyłając na adres pocztowy: ul. Kośnego 72, 45-372 Opole lub drogą elektroniczną na adres kancelaria@wsb.opole.pl

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 20 września 2022 roku.

Zgłoszenia Kandydatów zostaną rozpatrzone przez Komisję w składzie:

 • Prof. dr hab. inż. Jacek Mercik – Retor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,
 • Dr Katarzyna Mizera – Dziekan WE w Opolu WSB we Wrocławiu,
 • Mgr Alicja Żak-Łykus   – Menedżer Kierunku Psychologia WE w Opolu WSB we Wrocławiu.

Komisja zastrzega sobie możliwość zaproszenia Kandydatów przed rozstrzygnięciem Konkursu na bezpośrednie rozmowy, uszczegóławiające informacje przekazane w dokumentacji konkursowej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2022 roku.