1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki socjologiczne

Opis stanowiska

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIGO

– za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego –

 

(zgodnie z PSWIN Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 574)

 

o   g   ł   a   s   z   a

 

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW).

 

Konkursem objęte jest jedno stanowisko, w pełnym wymiarze etatowym na czas określony: 24 miesiące.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia doktora nauk społecznych, w szczególności w zakresie socjologii (zwłaszcza w obszarze antropologia, socjologia dewiacji, socjologia prawa, socjologii historyczna) lub prawa w zakresie prawa karnego i kryminologii.

 

Dodatkowymi warunkami są:

Doświadczenie dydaktyczne: szukamy osoby, która ma już przynajmniej elementarne doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej (mile widziane wyniki ankiet ewaluacyjnych) i jest gotowa przygotować się do prowadzenia zajęć z zakresu dziejów kultur penalnych, penologii (socjologii kary i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych), migracji.
Aktywność naukowa: szukamy osoby, która już publikuje  w czasopismach naukowych, w szczególności punktowanych, a także uczestniczy w konferencjach i seminariach naukowych (prosimy o wskazanie takich wystąpień za lata 2018-2022).
Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w obszarze nauk społecznych (prosimy o wskazanie przeprowadzonych badań, w szczególności w latach 2018-2022)
Biegła znajomość języka polskiego (konieczna do prowadzenia zajęć dydaktycznych)
Znajomość języka angielskiego na co najmniej poziomie B2 (możliwość przygotowania do prowadzenia zajęć w języku angielskim)
 

Ponadto mile będą widziane:

 

 Wysoka dyspozycyjność,  gotowość pełnienia obowiązków i funkcji organizacyjnych związanych z prowadzoną w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji działalności badawczą, naukową i organizacyjną, a także podejmowanie działań na rzecz aktywizacji studentów i podniesienia ich potencjału naukowo-badawczego.
Zaangażowanie i udział w przedsięwzięciach na rzecz popularyzacji nauki, a zwłaszcza zagadnień z zakresu penologii i historii oraz socjologii wymiaru sprawiedliwości karnej w tym szczególnie w aspekcie europejskim.
 

Zakres obowiązków

1.       Obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych, publikowanie wyników w czasopismach naukowych i monografiach, składanie wniosków grantowych.

2.       Obowiązki dydaktyczne:  prowadzenie zajęć dydaktycznych

3.        Obowiązki organizacyjne: organizacja konferencji, seminariów, warsztatów.

 

Bardzo  prosimy osoby zainteresowane o wysłanie e-mailem w postaci załączników następujących dokumentów:

 

zgłoszenie do konkursu adresowane do Pani Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, zaopatrzone w klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (w załączeniu) proszę wskazać nazwę Instytutu;
kwestionariusz osobowy;
CV;
odpisy dyplomów;
życiorys zawodowy ze spisem publikacji za lata 2018-22, z wymienieniem aktywnego udziału w konferencjach naukowych w latach 2018-22, wykaz przeprowadzonych badań lub nadzór nad prowadzonymi badaniami w latach 2018-22.
kopie wybranych publikacji (nie więcej niż 3 prace);
Certyfikat dokumentujący znajomość języka angielskiego na poziomie B2+ lub oświadczenie o gotowości poprowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu kryminologii w języku angielskim.
nazwiska 2 osób, które mogłyby napisać opinię o kandydacie;
oświadczenie potwierdzające, ze kandydat zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowiska badawczo-dydaktyczne udostępnione na stronie internetowej WSNSiR UW
informacja o przetwarzaniu danych osobowych wraz z klauzulą zgody (do pobrania ze strony Biura Spraw Pracowniczych UW) https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/
materiały należy przesłać w postaci plików pdf na adres e-mail: ipsir@uw.edu.pl ze wskazaniem w nazwie przesyłanych plików imienia, nazwiska oraz stanowiska wraz z nazwą katedry/zakładu.
 
Termin zgłoszeń upływa dnia 9 września roku.

 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudnienia.

Konkurs rozstrzygnięty zostanie do 23 września 2022 roku.

Kandydaci o wynikach konkursu poinformowani zostaną pocztą elektroniczną.

Załączniki