Asystent badawczy (post-doc)

Wydział Biologii
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust.  2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

2. wykazują predyspozycje do pracy badawczej.

 

Dodatkowe wymogi:

3. Osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami w czasopismach międzynarodowych;

4. Biegła znajomość metod badania ekspresji genów;

5. Doświadczenie w badaniach na modelu danio pręgowanego;

6. Doświadczenie w mikroiniekcji larw danio pręgowanego;

7. Doświadczenie w edycji genów metodą CRISPR/Cas9;

8. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.