adiunkt

Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Dziekan Wydziału Lekarskiego
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie
badawczo-dydaktycznej

w Zakładzie Biochemii

 

 

1.        Opis zadań na stanowisku:

1)      Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych. Przygotowanie materiałów, sprawdzianów, zaliczeń semestralnych i egzaminów

2)      Mikroskopowa ocena preparatów historycznych

3)      Hodowla komórkowa i wykonywanie testów przeżywalności

4)      Udział w doświadczeniach na zwierzętach laboratoryjnych

5)      Wykonywanie oznaczeń technikami biologii molekularnej: RT-PCR, Western blot, testy ELISA

6)      Przygotowanie wniosków do Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach

7)      Merytoryczne wsparcie przy zamawianiu aparatury, odczynników oraz materiałów zużywalnych

8)      Przygotowanie raportów badawczych

9)      Przygotowanie prezentacji na zjazdy i kongresy naukowe

10)  Przygotowywanie publikacji naukowych

11)  inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki

12)  inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki

2.        Wymagania wobec kandydata

1)   wysoką aktywność naukową, potwierdzona m.in. opublikowaniem jako pierwszy autor oryginalnych prac w prestiżowych czasopismach naukowych, w szczególności w ostatnim roku;

 

2)   umiejętność przekazywania wiedzy i zachęcania do jej pogłębiania, potwierdzoną bardzo dobrymi wynikami w ocenie studentów i doktorantów w zakresie wypełniania przez nauczyciela obowiązków związanych z kształceniem;

 

3)   znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C1.

 

3.        Oferujemy:
1)        zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;

2)        wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego;

3)        możliwość rozwoju zawodowego;

4)        atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy;

5)        atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą”, „trzynasta pensja”, dofinansowanie aktywności sportowej itp.

4.        Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

2) życiorys naukowy; z uwzględnieniem spisu publikacji;

3) życiorys zawodowy w przypadku etatów dydaktycznych;

4) wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych;

5) skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie;

6) skan certyfikatu lub zaświadczenia wydanego przez Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  potwierdzającego znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu oraz okresu ważności certyfikatu;

7)oświadczenie o niekaralności, oświadczenie dotyczące statusu zatrudnienia w uniwersytecie,

8) deklaracja o konieczności ukończenia szkolenia z zakresu metodyki nauczania.

5.        Dokumenty aplikacyjne proszę przesyłać na adres): praca.nauczyciel.lek@umed.lodz.pl,

w terminie do dnia 12.08.2022

6.        Dokumenty powinny zawierać:

1)      informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

2)      klauzulę zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych,  przez  Uniwersytet  Medyczny  w  Łodzi na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego.

7.        Informujemy:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję że:

1)        administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź;

2)        kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 42 272 52 11 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@umed.lodz.pl;

3)        podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;

4)        zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;

5)        Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

6)        Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;

7)        przysługuje Państwu prawo:

a)        dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

b)        żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

c)        do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

d)        do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

8)        w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;

9)        podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 

8.        Odpowiadamy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

9.        Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Uniwersytetu

– www.kariera.umed.pl oraz w BIP.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca.nauczyciel.lek@umed.lodz.pl