Adiunkt (post-doc)

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

Dyrektor Instytutu Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza KONKURS na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w projekcie badawczym SONATA BIS „Tożsamość społeczna w erze cyfrowej: dynamiczna auto-prezentacja dla ulotnej publiki i jej wpływ na debatę publiczną” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (kierownik: dr Agnieszka Rychwalska)

Dyscyplina naukowa, w której nauczyciel akademicki ma prowadzić badania: socjologia lub psychologia

Kandydaci na stanowisko adiunkta (post-doc) muszą spełniać warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 574), Statucie UW, warunki przewidziane w konkursie SONATA BIS 11, jak i dodatkowe warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

Wymagania:

1.     Wymagany stopień naukowy doktora uzyskany: a) w podmiocie innym niż Uniwersytet Warszawski lub b) na Uniwersytecie Warszawskim pod warunkiem odbycia po uzyskaniu tytułu min. 10-miesiecznego, ciągłego i udokumentowanego stażu podoktorskiego w podmiocie innym niż Uniwersytet Warszawski oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora

2.     Stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (2022).

Spełnienie pozostałych kryteriów zatrudnienia na stanowisku post-doc opisanych w „Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych”, stanowiącym załącznik do uchwały Rady NCN nr 44/2021 z dnia 28 maja 2021 r.
4.     Udokumentowane doświadczenie badawcze w zakresie przetwarzania języka naturalnego (NLP), w kontekście naukowym lub komercyjnym (w szczególności przy analizie korpusów tekstowych z mediów społecznościowych) ze wskazaniem stosowanych dotychczas narzędzi i biegłości w ich stosowaniu.

5.     Dorobek badawczo-naukowy udokumentowany przynajmniej trzema publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, publikowanych w jęz. angielskim; w tym minimum dwoma publikacjami w czasopismach z listy JCR.

6.     Udokumentowane doświadczenie pracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym, w szczególności w zespołach łączących kompetencje lingwistów, informatyków i naukowców społecznych.

7.     Biegła znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

1.     Opracowywanie kryteriów i procedur selekcji korpusów tekstowych.

2.     Zbieranie i analiza danych ilościowych z platform Reddit i Twitter.

3.     Opracowywanie i testowanie narzędzi i miar NLP na danych tekstowych z mediów społecznościowych.

4.     Analiza syntaktyczna i semantyczna danych tekstowych.

5.     Archiwizacja opracowywanych materiałów i procedur badawczych.

6.     Uczestnictwo i wsparcie organizacji spotkań zespołu organizowanych w ramach projektu.

7.     Przygotowywanie prezentacji konferencyjnych i artykułów naukowych prezentujących wyniki projektu.

Warunki zatrudnienia:

1.     Zatrudnienie w formie umowy o pracę na okres 3 lat, w wymiarze pełnego etatu.

2.     Wynagrodzenie w wysokości 10 000 zł (brutto brutto), zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych”, stanowiącym załącznik do uchwały Rady NCN nr 44/2021 z dnia 28 maja 2021 r.

3.     W okresie pobierania tego wynagrodzenia pracownik nie może pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Wymagane dokumenty:

– Podanie z prośbą o przyjęcie do pracy skierowane do J.M. Rektora UW
– Życiorys z obszerną informacją o dorobku naukowym, informacją o działalności badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej.
– Zestawienie informacji potwierdzających spełnienie wszystkich warunków konkursu (z ewentualnymi załącznikami).
– Skan odpisu dyplomu doktora.
– Wykaz publikacji.
– Podpisana klauzula informacyjna (do pobrania ze strony: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx )

Termin i miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami w postaci plików PDF należy przesłać na adres e-mail: iss@uw.edu.pl do dnia 2 października 2022 r., pisząc w tytule maila: POST DOC KONKURS

Wnioski niepełne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Ocena kandydatów zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową Instytutu Studiów Społecznych im. prof. Roberta Zajonca, UW. Komisja zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszystkich kandydatów i ponownego ogłoszenia konkursu, jeśli żaden kandydat nie uzyska pozytywnej oceny komisji. Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na zdalną rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić nie później niż do 15 października 2022 r. O wynikach konkursu kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej.

W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata/kandydatki, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata/kandydatki z listy rankingowej.

Uwaga: zwycięzca konkursu ma obowiązek uzupełnienia dokumentacji o oryginały wymaganych dokumentów.

Załączniki