Asystent CBPE

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
Akademia Wymiaru Sprawiedliwości
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Centrum Badań Polityki Europejskiej.

 

Instytucja: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Miasto: Warszawa,

Stanowisko: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  w Centrum Badań Polityki Europejskiej

Link do strony: https://cbpe.pl/

Słowa kluczowe: nauki prawne, prawo, asystent, zajęcia dydaktyczne, badania naukowe

 

PODSTAWOWE ZADANIA:

 1. realizowanie badań naukowych dotyczących zagadnień związanych ze specyfiką badań prowadzonych w Centrum Badań Polityki Europejskiej (dalej: „CBPE”);
 2. udział w pracach organizacyjnych CBPE
 3. podejmowanie działalności naukowej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego CBPE, w tym popularyzacja wiedzy poprzez publikowanie wyników badań naukowych w czasopismach i wydawnictwach;
 4. monitorowanie procesów legislacyjnych w zakresie zagadnień związanych ze specyfiką badań prowadzonych w CBPE;
 5. proponowanie rozwiązań problemów zagadnień procesu legislacyjnego związanych ze specyfiką badań prowadzonych w CBPE;
 6. prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami;
 7. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora CBPE.
    

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

 1. posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie nauk prawnych;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za przestępstwo umyślne;
 4. władanie biegle językiem polskim w mowie i piśmie.
   

PREFEROWANE BĘDĄ OSOBY:

 1. posiadające doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa,
 2. posiadające co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w organach administracji publicznej
 3. posługujące się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznej literatury naukowej z obszaru nauk prawnych.
 4. dające rękojmię terminowego wykonywania prac dydaktycznych i badawczych podejmowanych w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.
   

OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:

 1. podanie skierowane do Rektora-Komendanta;
 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną – zał. nr 1 i 2
 3. curriculum vitae
 4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 5. wykaz dorobku naukowego innych osiągnięć zawodowych;
 6. kopie świadectw pracy i referencji;
 7. oświadczenie o niekaralności – zał. nr 3
 8. oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy – zał. nr 4.
   

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, sekretariat: 00-155 Warszawa, ul. Karmelicka 9, w godzinach 900‑1500 lub za pośrednictwem poczty e-mail sekretariat@swws.edu.pl w terminie do dnia 20.10.2022 r. (liczy się data wpływu dokumentów do SWWS).

Dokumenty składane w siedzibie Uczelni powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – asystent– Centrum Badań Polityki Europejskiej”.

Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Nie zwracamy złożonych dokumentów.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do pięciu tygodni od terminu składania ofert.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.

SWWS zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Załączniki