asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Miejsce: Bytom
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Opis stanowiska

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Zdrowia Środowiskowego Katedry Zdrowia Środowiskowego Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.10.2022 r.

LINK DO STRONY: http://www.sum.edu.pl   

do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.).

Wymagania kwalifikacyjne:  

1.    tytuł zawodowy magistra (preferowane: statystyka, matematyka, analiza danych, epidemiologia, nauki o zdrowiu, nauki przyrodnicze),

2.    bardzo dobra praktyczna znajomość programu Statistica,

3.    znajomość MS Office (szczególnie Excel, Access),

4.    współautorstwo w publikacjach naukowych,

5.    umiejętność pracy w zespole, otwartość i komunikatywność,

6.    dorobek naukowy – publikacje z punktacją IF lub o łącznej punktacji ministerialnej > 12,

7.    znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

8.    w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Dodatkowo:

9.  mile widziane doświadczenie w pracy w środowisku R,

10. mile widziana umiejętność obsługi SQL i/lub oprogramowania GIS.

Wymagane dokumenty:

1.    pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,

2.    podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

3.    plan rozwoju naukowego,

4.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),

6.    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.).

Wymagane oświadczenia:

1.       oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2.       oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet

Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

3.        oświadczenie o:

a)        posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b)       korzystaniu z pełni praw publicznych,

c)       nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)       oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją:

„Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Zdrowia Środowiskowego Katedry Zdrowia Środowiskowego Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu”

osobiście lub drogą pocztową

do dnia 14.10.2022 r. (decyduje data wpływu dokumentów) w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, pok.  11, parter od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 tel. kontaktowe: 32 20-83-570, 32 20 83 645.

Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej jako podpisany dokument z wykorzystaniem profilu zaufanego na adres kadry@sum.edu.pl (podpisany dokument to plik PDF pobrany ze strony po wykonaniu podpisu https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany )

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego
do 2 m-cy od dnia ogłoszenia konkursu

Uczelnia skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sum.edu.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie 30 dni po jego zakończeniu (zgodnie z art. 119 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)

Załączniki