Adiunkt badawczy – konkurs ANULOWANY

DKPiSS
Politechnika Częstochowska
  • Miejsce: Częstochowa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

REKTOR POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

ogłasza otwarty konkurs

na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

dla adiunkta naukowego (POST-DOC)

w ramach projektu NCN nr UMO-2018/31/B/ST8/00762:

 „Rozwój pasywnych i aktywnych metod sterowania przepływem w celu optymalizacji procesu spalania w płomieniach dyfuzyjnych.”

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają szczegółowe wymagania określone przez komisję konkursową powołaną zgodnie z regulaminem NCN.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU:

1.  Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, mechanika lub energetyka lub nauk ścisłych w dyscyplinie fizyka.

2.  Publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych związane z tematyką CFD i modelowaniem matematycznym (samodzielne lub jako pierwszy autor).

3.  Bardzo dobra znajomość metod obliczeniowych numerycznej mechaniki płynów.

4.  Bardzo dobra znajomość metod modelowania spalania turbulentnego.

5.  Bardzo dobra znajomość metod sterowania przepływem.

6.  Umiejętność programowania w języku Fortran oraz programowania równoległego.

7.  Znajomość systemu Linux.

8.  Znajomość metod DNS i LES.

9.  Znajomość programów obliczeniowych i do analizy danych (ANSYS, OpenFoam, Matlab, Tecplot).

10.      Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.  Odpisy lub uwierzytelnione kopie świadectw, certyfikatów i dyplomów potwierdzających kwalifikacje kandydata.

2.  Wykaz dorobku naukowego, zawodowego, dydaktycznego, organizacyjnego oraz odbytych staży.

3.  Oświadczenie kandydata o poniższej treści:

 

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu na stanowisko adiunkta naukowego (POST-DOC) w ramach projektu NCN nr UMO-2018/31/B/ST8/00762 Politechniki Częstochowskiej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO” oraz oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

Klauzula informacyjna dla kandydatek i kandydatów do pracy w Politechnice Częstochowskiej

Na podstawie art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) dalej: RODO, przekazujemy informacje dotyczące przewarzania danych osobowych przez Politechnikę Częstochowską

1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Częstochowska z  siedzibą przy ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa, e-mail: rektor@adm.pcz.czest.pl.

2. Inspektor ochrony danych

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu 34 3250471 lub adresem e-mail: iodo@pcz.pl.

 3. Cel i podstawa prawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 22 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracyw związku z art. 6 ust.1 lit. c RODO. Podanie innych danych w zakresie niewynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy  zostanie potraktowane jako zgoda  na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.  Jeżeli w przekazanych przez Panią/Pana  dokumentach zawarte będą dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO to konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych osobowych,  w tym w szczególności w zakresie obsługi prawnej lub wsparcia informatycznego.

5. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  dot. prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przepisów o archiwizacji obowiązujących w Politechnice Częstochowskiej.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

W przypadkach i na warunkach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz  usunięcia danych osobowych.

W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi przetwarzania, w tym profilowaniu.

 

 

 

WYSOKOŚĆ PENSJI:

10000zł/m-c (brutto-brutto z uwzględnieniem 13-tej pensji) od 1 listopada 2022r. na okres 9 miesięcy z możliwością przedłużenia o 3 miesiące.

ZGŁOSZENIA NA KONKURS WRAZ Z PODANĄ DOKUMENTACJĄ NALEŻY SKŁADAĆ DO:

dnia 14 października 2022r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do kierownika projektu Prof. dr. hab. inż. Artura Tyliszczaka (e-mail: : artur.tyliszczak@pcz.pl)

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU DO DNIA 17 października 2022r.

Informacje o wynikach konkursu zostaną przekazane zgłoszonym kandydatom drogą elektroniczną przez kierownika projektu.

Dodatkowych informacji na temat projektu udziela kierownik projektu:

Prof. dr hab. inż. Artur Tyliszczak (e-mail: artur.tyliszczak@pcz.pl)