starszy wykładowca ze stopniem doktora (w zakresie prawa cywilnego

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Nauk Prawnych
Uniwersytet Szczeciński
  • Miejsce: Szczecin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki prawne

Opis stanowiska

Instytucja: Instytut Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Miasto: Szczecin

Stanowisko: starszy wykładowca ze stopniem doktora

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: nauki prawne

Data ogłoszenia: 23 września 2022 r.

Termin składania ofert: 24 października 2022 r.

Link do strony: https://wpia.usz.edu.pl/

Słowa kluczowe: prawo cywilne

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska starszego wykładowcy ze stopniem doktora (w zakresie prawa cywilnego) w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1.       oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) (formularz do pobrania);

2.       wniosek o zatrudnienie;

3.       życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania);

4.       dokument (lub jego potwierdzoną kopię) stwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora
w dziedzinie nauk prawnych albo nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim stopniem naukowym;

5.       dokument (albo jego potwierdzoną kopię) stwierdzający uzyskanie dyplomu magistra prawa
z oceną co najmniej 4,0; w przypadku dokumentu sporządzonego w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski;

6.       informacje o dorobku naukowym lub zawodowym, dydaktycznym i organizatorskim albo oświadczenie o ich braku;

7.       znajomość języka polskiego jest wymagana, w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych (kryterium wymagane w przypadku kandydata obcokrajowca);

8.       oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania);

9.       zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych
z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania).

 

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne
w rozstrzygnięciu konkursu.

 

Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

 

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

 

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Prawa i Administracji

ul. Narutowicza 17A (pok.116)

70-240 Szczecin

 

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego,  a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

 

 

KLAZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Szczeciński z siedziba w Szczecinie,
al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin, e-mail: rektorat@usz.edu.pl,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@usz.edu.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji, a także przyszłych rekrutacji (w przypadku wyrażenia stosownej zgody) – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a w przypadku wyrażenia stosownej zgody przez okres 1 roku od dnia jej wyrażenia,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 

………………………………………………………………                                                             …………………………………………………….

               (imię i nazwisko kandydata do pracy)                                                                              (miejscowość, data)

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ZWIĄZANYCH Z POSTĘPOWANIEM REKRUTACYJNYM

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

(nazwa stanowiska pracy)

prowadzonej przez Uniwersytet Szczeciński.

 

Oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych, o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

 

Jednocześnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Szczeciński na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska w okresie do 1 roku od dnia udzielenia niniejszej zgody.

 

                                                                                                                                              ……………………………………………..

                                                                                                                                               (podpis kandydata do pracy)

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

Załączniki