Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Psychologii i Dydaktyki

Instytutu Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 
w pełnym wymiarze etatu
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
w Katedrze Psychologii i Dydaktyki
Instytutu Zarządzania
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Główne zadania:

 • 1)      prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
 • 2)      realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • 3)      współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • 4)      działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • 5)      realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

 

Wymagania wobec kandydatów:

O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli wyższe studia na kierunkach w zakresie dyscyplin psychologia lub nauki o zarządzaniu i jakości ze szczególnym uwzględnieniem specjalności psychologia w zarządzaniu, psychologia biznesu lub pokrewnych z wynikiem co najmniej dobrym i uzyskali tytuł zawodowy magistra i spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Od kandydata wymagana jest:

 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • w przypadku obcokrajowców – dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć.

Zgłoszenia do konkursu należy składać:

 • osobiście w Dziekanacie Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Kraków, ul. Rakowicka 27, Budynek Główny, pok. 003 B, lub
 • elektronicznie na adres e-mail: nosalh@uek.krakow.pl, z dopiskiem „Asystent w Katedrze Psychologii i Dydaktyki”.
   

Zgłoszenia, które wpłyną po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Oryginały dokumentów do wglądu przedstawia kandydat zakwalifikowany na stanowisko asystenta w drodze konkursu w Dziale Zasobów Ludzkich, przed podpisaniem umowy o pracę.

*/Druki formularzy i oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.uek.krakow.pl/artykuly/203/dokumenty-do-pobrania

 

Szczegółowe wymagania przedstawiono w załączonym pliku. 

Załączniki