: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Miejsce: Szczecin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

REKTOR ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE
ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych,
na Wydziale Elektrycznym w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej

Kandydaci winni spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Charakterystyka stanowiska:
• prowadzenie działalności naukowej w obszarze nauk technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika ze szczególnym uwzględnieniem tematyki badań naukowych i zajęć dydaktycznych realizowanych w Katedrze oraz kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów. Kandydatowi oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, udziału w projektach naukowych, możliwość współpracy międzynarodowej.

Wymagania kwalifikacyjne
• stopień naukowy doktora (wymagania określone w art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) i w § 35 p. 2 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie),
• aktywność publikacyjna i doświadczenie w zakresie badań materiałów magnetycznych, a także znajomość
i umiejętność budowania systemów do pomiarów magnetycznych z elementami systemów wbudowanych.

Wykaz wymaganych dokumentów:
1. wniosek o zatrudnienie
2. C. V.
3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4. kopia dyplomu nadania stopnia doktora
5. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
6. spis publikacji z pełnymi danymi bibliograficznymi oraz z podaniem swojego numeru ORCID
7. inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie
8. potwierdzona biegła znajomość języka polskiego i angielskiego
9. oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – załącznik nr 1;
oraz gotowość złożenia, w ciągu 14 dni od daty zatrudnienia:
1. upoważnienia do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową
2. oświadczenia o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej

Komplet dokumentów należy złożyć w kopercie lub przesłać na adres:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Elektryczny
ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin

Termin składania dokumentów: 09.12.2022 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 16.12.2022 r.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Komisja konkursowa może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.
Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata. Organem podejmującym decyzję o zatrudnieniu jest Rektor.
Wynik konkursu będzie dostępny na stronie BIP ZUT w ciągu 30 dni po jego zakończeniu (art. 119 ust. 3 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce).