adiunkt

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Chorzów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Adres miejsca pracy: ul. 65 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów

Liczba dostępnych stanowisk: 1       

Nr ref.: 45/2022/NA/WNST/IFiz                                                

Słowa kluczowe:  fizyka fazy skondensowanej, związki międzymetaliczne, materiały z silnymi korelacjami typu elekton-elektron

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań w dyscyplinie nauk fizycznych,
 • udział w krajowych lub zagranicznych projektach naukowych i grantach,
 • aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • aktywne ubieganie się o granty badawcze,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I-III stopnia w zakresie fizyki i przedmiotów pokrewnych, informatyki i elektroniki,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidulanym Przydziałem Obowiązków.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk fizycznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie fizyki fazy skondensowanej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki układów międzymetalicznych,
 • doświadczenie w stosowaniu modeli termodynamicznych i magnetycznych,
 • udokumentowany, aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie nauki fizyczne: publikacje dokumentujące
 • doświadczenie w badaniach własności materiałów takich jak ciepło właściwe, podatność magnetyczna, przewodnictwo cieplne (w szczególności indeksowany w bazach Scopus, Web of Science),
 • doświadczenie w obsłudze magnetometru typu PPMS, SQUID, wykonywaniu pomiarów magnetycznych, termodynamicznych ciał stałych i znajomość specyfiki pracy w laboratorium niskich temperatur,
 • udokumentowany krajowy lub zagraniczny staż naukowy (min. 3 miesiące),
 • doświadczenie w realizowaniu projektów naukowych,
 • udokumentowana aktywność w ubieganiu się o granty krajowe lub zagraniczne,
 • przedstawienie planu badań naukowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczeni wyższej na studiach I i II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich,
 • umiejętność prowadzenia zajęć z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • znajomość języków programowania R, C++.

 WYMAGANIA DODATKOWE:

 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • umiejętność współpracy w pracy w zespole badawczym,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność i inicjatywa.

 
WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (4 lata), w wymiarze 1 etatu,
 2. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 3. wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 4. dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 5. dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 6. roczny wymian zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 7. zadaniowy czas pracy,
 8. możliwość rozwoju zawodowego,
 9. pakiet świadczeń socjalnych,
 10. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 11. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 12. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 3. inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.
   

 HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 28 listopada 2022 r. ( 23.59, czasu CET)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 28 stycznia 2023 r.
 

 ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, dostępnego pod linkiem:https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=E54FACE4-EE1D-49B8-8B3C-68B064AE61A0&skkcfg=80847a8bea48474dad983b5a2a3e1d90&skkExternalOfferId=141016&skkCountryId=1&skkRegionId=13 

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Komisja konkursowa podejmuje decyzję o rozstrzygnięciu lub pozostawieniu konkursu bez rozstrzygnięcia. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu rekomendowanego Kandydata podejmuje Rektor.

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Załączniki