adiunkt (post-doc)

Wydział Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w ramach projektu badawczego Sonata Bis pt. „Analiza genetyczna tworzenia się mieszańców somatycznych gatunków Fagopyrum” pod kierownictwem dr. hab. Alexandra Betekhtina

Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych

Adres miejsca pracy: ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

nr ref. 14/2021/NA/WNP/postdoc/02 ​​

Słowa kluczowe: Fagopyrum, edycja genomu, kultury in vitro, fuzja protoplastów, CRISPR

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • formułowanie hipotez badawczych i planowanie eksperymentów w zakresie zadań badawczych projektu,
 • wykonywanie analiz, analiza i interpretowanie danych, przygotowywanie raportów,
 • udział w prezentowaniu i publikowaniu wyników badań,
 • inne zadania związane z działalnością naukową na rzecz projektu, zlecone przez kierownika projektu.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora z dyscypliny  nauk biologicznych lub pokrewnych, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed planowaną datą zatrudnienia w projekcie,
 • płynna znajomość języka angielskiego (min. poziom. B2 lub C1),
 • 5-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauk biologicznych lub pokrewnych,
 • udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauk biologicznych lub pokrewnych w czasopismach o wysokich współczynnikach wpływu (np. indeksowany w bazach Scopus, Web of Science),
 • udokumentowany zagraniczny/krajowy staż naukowy – czas trwania min. 1 miesiąc,
 • czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w wystąpieniach na konferencjach naukowych,
 • udokumentowany udział w pracach w ramach projektów badawczych,
 • udokumentowane doświadczenie w przygotowywaniu manuskryptów do międzynarodowych periodyków naukowych,
 • 5-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
 • umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie w kulturach in vitro roślin,
 • doświadczenie w kierowaniu/realizowaniu/pozyskiwaniu projektów badawczych/grantów,
 • mobilność i gotowość do realizowania zagranicznych wyjazdów służbowych o charakterze naukowym,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym.

Dodatkowo informujemy, iż kandydat musi spełnić następujące warunki:

 • uzyskał stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie,
 • uzyskał stopień doktora w podmiocie innym niż Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • w okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN,
 • w okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

 
WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony – 12 miesięcy z możliwością przedłużenia
 2. zatrudnienia, w wymiarze 1 etatu, w ramach projektu badawczego Sonata Bis pt. „Analiza genetyczna tworzenia się mieszańców somatycznych gatunków Fagopyrum” pod kierownictwem dr hab. Alexandra Betekhtina
  https://www.linkedin.com/in/alexander-betekhtin-93ab317b/ https://www.researchgate.net/profile/Alexander-Betekhtin
 3. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 4. wynagrodzenie miesięczne w wysokości 10 000 PLN (z kosztami pracodawcy),
 5. dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 6. dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 7. zadaniowy czas pracy,
 8. możliwość rozwoju zawodowego,
 9. pakiet świadczeń socjalnych,
 10. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 11. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 12. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 4 grudnia 2022  r.  (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 4 lutego 2023 r.
   

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, dostępnego pod linkiem:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=00B674F5-650D-48D8-8FD7-47DA576F3483&skkcfg=80847a8bea48474dad983b5a2a3e1d90&skkExternalOfferId=141957&skkCountryId=1&skkRegionId=13

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Komisja konkursowa podejmuje decyzję o rozstrzygnięciu lub pozostawieniu konkursu bez rozstrzygnięcia. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu rekomendowanego Kandydata podejmuje Rektor.

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021poz. 478 z późn. zm.), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.
 

Załączniki