2 stanowiska lektora jężyka angielskiego

Jagiellońskie Centrum Językowe
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

 

INFORMACJA O KONKURSIE

 

 

Data ogłoszenia konkursu
Kraków, dnia 16 listopada 2022 roku.
Nr informacji o konkursie nadany przez CSO

 

1227.1101.304.2022
Dyrektor jednostki pozawydziałowej, międzywydziałowej lub wspólnej

 

Mgr Dominika Stopa

Dyrektor Jagiellońskiego Centrum Językowego
Adres  
ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków
 

REKTOR

Uniwersytetu Jagiellońskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

LEKTORA

w zakresie

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 
 
Grupa pracowników
dydaktyczna
Jednostka UJ (miejsce wykonywania pracy)
Jagiellońskie Centrum Językowe
Liczba etatów
2
Rodzaj zatrudnienia
Umowa o pracę
Wymiar czasu pracy
Pełny etat
Planowany okres zatrudnienia
do 30.09.2024
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy
01.03.2023
Wynagrodzenie
wg Regulaminu wynagradzania UJ
Kryteria kwalifikacyjne
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 4 pkt. 1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 173 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny w zakresie filologii angielskiej,
wykazują przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.
Zakres obowiązków /Opis zadań

wg Regulaminu Pracy UJ  – Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego
Oferujemy
·         stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,

·         współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,

·         wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,

·         dostęp do infrastruktury badawczej,

·         benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,

·         dodatkowe świadczenia socjalne.
Wymagane dokumenty aplikacyjne
1.     CV,

2.     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3.     kopia dyplomu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego,

4.     informacja o posiadanym dorobku zawodowym oraz informacje
o przygotowaniu do prowadzenia pracy dydaktycznej,

5.     oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

6.     oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

7.     oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.

Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie:

https://cso.uj.edu.pl/konkursy
Dodatkowe dokumenty aplikacyjne
-opinia o pracy dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli Kandydat /Kandydatka takiej ocenie podlegał/a.

– doświadczenie w tworzeniu autorskich materiałów dydaktycznych lub adaptowaniu materiałów dydaktycznych dla potrzeb uczestników kursu (np. konspekt kursu autorskiego, konspekt lekcji autorskiej lub lekcji bazującej na zaadaptowanych materiałach dydaktycznych).
Przebieg postępowania konkursowego
Pierwszym etapem postępowania konkursowego jest weryfikacja formalna złożonych dokumentów. Oferty, które przejdą pozytywnie weryfikację formalną podlegają ocenie merytorycznej podczas, której może zostać przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna (bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej), po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kandydatem /Kandydatką.

Od negatywnej oceny Komisji konkursowej, Kandydatowi /Kandydatce przysługuje prawo do złożenia odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji.
Forma składania zgłoszeń
przesyłką pocztową na adres ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków z adnotacją konkurs lektor język angielski lub osobiście w Sekretariacie JCJ, pokój 226, ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków
Termin składania zgłoszeń
16.12.2023
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu
15.02.2023
Sposób informowania o wynikach konkursu
Pocztą elektroniczną
Pytania 
Dodatkowe pytania należy kierować na adres e-mail jolanta.krzysztalowska@uj.edu.pl
 

Przy wyborze Kandydatów /Kandydatek Uniwersytet Jagielloński kieruje się zasadami zawartymi
w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

 

Załączniki