1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Miejsce: Olsztyn
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wynagrodzenie: 3400 zł brutto
  • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Polityki Gospodarczej Instytutu Ekonomii i Finansów

Kryteria kwalifikacyjne:

·       ukończone studia magisterskie w dyscyplinie ekonomia i finanse,

·       aktywna działalność w kole naukowym lub aktywny udział w co najmniej 2 konferencjach naukowych,

·       co najmniej 1 publikacja w czasopismach z list ministerialnych,

·       znajomość problematyki działalności badawczo-dydaktycznej realizowanej w Katedrze Polityki Gospodarczej

·       znajomość języków obcych – preferowany język angielski.

Wymagane dokumenty:

1. podanie kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie,

2. życiorys zawodowy,

3. kwestionariusz osobowy [ link ],

4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

5. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 3a [ http://bip.uwm.edu.pl/node/6598 ],

6. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ],

8. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu    artykułu 120 ustawy z dnia 18 lipca 2020 roku (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 574 ze zm.),

9.  oświadczenie o stanie zdrowia kandydata [ link ],

10. deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N,

11. deklaracja o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej.

Informacje:   

·      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

·      Konkurs ma charakter jednoetapowy.

·      Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3400 zł.

·      Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-957 Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego, pok. 02, w terminie do dnia 18.12.2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

Załączniki