ADIUNKT (GRUPA PRACOWIKÓW BADAWCZYCH)

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Instytucie Fizyki Teoretycznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w dziedzinie fizyki, w dyscyplinie fizyki teoretycznej w ramach realizacji projektu pt. „Holograficzne powiązania między polami kwantowymi, informacja a grawitacja” na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Instytucie Fizyki Teoretycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
• posiadają co najmniej stopień doktora;
• posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
• biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:
Posiadanie wiedzy w zakresie:
a) Kwantowo-informacyjne aspekty holografii, takie jak entropia splątania i miary złożoności;
b) Zastosowania AdS/CFT do teorii materii skondensowanej i kwantowej teorii pola;
c) Fundamentalne aspekty zasady holograficznej;
d) Techniki numeryczne stosowane w holografii (np. numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych cząstkowych).

Opis Programu /Projektu:
Celem projektu jest zbadanie korespondencji AdS/CFT i zasady holograficznej. Szczególny nacisk zostanie położony na kwantowo-informacyjne aspekty holografii, takie jak entropia splątania i miary złożoności, oraz zastosowania metod AdS/CFT do kwantowej teorii pola i fizyki materii skondensowanej.

Zakres obowiązków /Opis zadań:
Badania i obliczenia głównie dla zadań badawczych w AdS/CFT i holografii. Współpraca z doktorantami. Upowszechnianie wyników w międzynarodowych czasopismach recenzowanych oraz wystąpieniach konferencyjnych lub seminaryjnych.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Załączniki