adiunkt

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki socjologiczne

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 13/2022/NA/WNS/IS/02

Słowa kluczowe: socjologia, nauki socjologiczne, praca socjalna

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie teorii pracy socjalnej,
 • pełnienie funkcji lidera zespołu badawczego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia/ na kierunkach: socjologia i praca socjalna;
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki socjologiczne,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauki socjologiczne,
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie, indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science (min. 2 pozycje),
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • doświadczenie w kierowaniu lub realizowaniu lub pozyskiwaniu projektów badawczych, w szczególności ERC,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowany zagraniczny lub krajowy staż naukowy,
 • znajomość metod badawczych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni,
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • mile widziane udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie,
 • mile widziane udokumentowane formy doskonalenia zawodowego w zakresie dydaktyki akademickiej,
 • umiejętność obsługi oprogramowania statystycznego: preferowane oprogramowanie firmy Predective Solutions,
 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • doświadczenie we współpracy/gotowość do współpracy w zespole,
 • gotowość do pełnienia funkcji lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • gotowość do publikowania w językach obcych w wysoko punktowanych czasopismach z zakresu nauk społecznych,
 • gotowość do publikowania ze współautorami z zagranicznych ośrodków naukowych,
 • znajomość praktyki pracy socjalnej (działalność ekspercka, współpraca z jednostkami zajmującymi się pracą socjalną),
 • udokumentowana mobilność dydaktyczna.

 
OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (4 lata), w wymiarze 1 etatu, 
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy, 
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągnięcia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub
 • zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • lista publikacji,
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 31 stycznia 2023 r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 31 marca 2023 r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, dostępnego pod linkiem:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=A3A30A92-23E7-4686-ACF5-746AA05F9B67&skkcfg=80847a8bea48474dad983b5a2a3e1d90&skkExternalOfferId=146109&skkCountryId=1&skkRegionId=13 

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Komisja konkursowa podejmuje decyzję o rozstrzygnięciu lub pozostawieniu konkursu bez rozstrzygnięcia. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu rekomendowanego Kandydata podejmuje Rektor.

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574​).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574​), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Załączniki