ASYSTENT W ZAKŁADZIE PIELĘGNIARSTWA SPOŁECZNEGO I PROMOCJI ZDROWIA

hr@gumed.edu.pl
Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

ASYSTENT W ZAKŁADZIE PIELĘGNIARSTWA SPOŁECZNEGO I PROMOCJI ZDROWIA

grupa pracowników dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na czas określony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

·         prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),

·         udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,

·         podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach,

·         aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).

 

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:

·         posiadania co najmniej stopnia magistra lub równorzędnego,

·         posiadania doświadczenie dydaktycznego, zawodowego lub naukowego.

 

WYMOGI DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ:

·         wykształcenie wyższe w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa,

·         posiadania tytułu magistra pielęgniarstwa,

·         specjalistyczna wiedza z zakresu pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego,

·         doświadczenia dydaktycznego w zakresie prowadzenia zajęć ze studentami,

·         doświadczenie w pracy w szkole rodzenia,

·         znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,

·         znajomość języka polskiego umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów w języku polskim.

 

OCZEKIWANA CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA:

·         udokumentowane doświadczenie pracy dydaktycznej na uczelni wyższej lub innej instytucji edukacyjnej lub udokumentowane doświadczenie pracy badawczej lub udokumentowane doświadczenie pracy związanej z perspektywą zatrudnienia.

 

OFERUJEMY:

·         umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,

·         pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,

·         możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,

·         atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO:

·         Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania art. 113 ustawy Prawo szkolnictwie wyższym i nauce tj.:

o posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie,

o nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 wyżej wymienionej ustawy,

o spełniają wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 ustawy,

o oświadczą, że w przypadku zakwalifikowania się do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy.

·         Kandydaci zgłaszający swój udział w konkursie proszeni są o przesyłanie aplikacji (wszystkie wymagane dokumenty) za pomocą przycisku APLIKUJ.

·         Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w polskiej wersji językowej.

·         Termin nadsyłania aplikacji to 22.12.2022 r. godz. 23.59 – decyduje data wpływu dokumentów odnotowana przez system rekrutacyjny.

·         Rozstrzygnięcie konkursu dokonywane jest w oparciu o analizę dokumentacji dostarczonej przez kandydatów.

·         Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej GUMed https://praca.gumed.edu.pl/48945.html.

·         Uczelnia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

·         Ostateczną decyzję o zatrudnieniu rekomendowanego kandydata przez Komisję Konkursową podejmuje Rektor.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

·         deklarację przystąpienia do konkursu wraz z oświadczeniami:

– oświadczenie, o spełnieniu warunków zawartych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

– oświadczenie, że Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego,

·         CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych),

·         kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

·         dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem

·         (jeśli dotyczy) wykaz analizy bibliometrycznej z punktacją IF,

·         (jeśli dotyczy) potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu oraz zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach,

·         kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,

·         inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego np. referencje (opcjonalnie).

 

Wzory podstawowych formularzy, które należy wypełnić, zeskanować i załączyć znajdują się TUTAJ.

 

    Rektor

Prof. dr hab. Marcin Gruchała

Załączniki