adiunkt w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Projektowania Materiałów

Wydział Inżynierii Materiałowej
Politechnika Warszawska
  • Miejsce: Warszawa
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria materiałowa

Opis stanowiska

Profil naukowy stanowiska wiąże się ze specjalnością naukową Zakładu Projektowania Materiałów Politechniki Warszawskiej. Od kandydatów oczekuję się: ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego, posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa bądź pokrewnej, doświadczenia w realizacji projektów badawczych i prowadzeniu badań naukowych w obszarze badania odporności korozyjnej stali. Wymagane są umiejętności posługiwania się technikami badawczymi służącymi do opisu odporności korozyjnej materiałów oraz mechanizmów występującej korozji tj. metody potencjodynamiczne, spektroskopia impedancyjna, polaryzacja liniowa. Posiadanie dorobku naukowego udokumentowanego publikacjami, umiejętność pracy w zespole badawczym, doświadczenie w pozyskiwaniu i prowadzeniu projektów badawczych.

Dokumenty należy składać w Warszawie, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, ul. Wołoska 141 pok. 206, tel. 22 849 02 22, e-mail: wim@pw.edu.pl
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.01.2023.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska, Dziekan WIM PW, tel. 22 849 02 22.