Adiunkt (badawczy)

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wynagrodzenie: 10 000 zł (wynagrodzenie zasadnicze brutto) zł brutto

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Numer ogłoszenia UW/IDUB/2022/61
 
Stanowisko: adiunkt
Grupa stanowisk: badawcze
Dyscyplina naukowa: matematyka, informatyka, ekonomia i finanse
Słowa kluczowe: staż podoktorski, matematyka, informatyka, ekonomia i finanse
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: cały etat
Liczba stanowisk: 6
Wynagrodzenie: 10 000 zł (wynagrodzenie zasadnicze brutto)

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: wrzesień 2023 r. (w uzasadnionych przypadkach może być inny jednak nie wcześniej niż czerwiec 2023 i nie później niż grudzień 2023)
Minimalny okres zatrudnienia: 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy, po pomyślnym przejściu ewaluacji.
Jednostka UW (przewidywane miejsce wykonywania pracy)
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki lub Wydział Nauk Ekonomicznych lub Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego — dokładne miejsce wykonywania pracy (w rozumieniu § 114 Statutu UW) będzie określone po rozstrzygnięciu konkursu w uzgodnieniu z kierownikami jednostek oraz uwzględniając preferencje kandydata

Tytuł Działania
I.1.5 „Tematyczne Programy Badawcze”

Opis Programu i Działania
„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu podniesienie poziomu jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz w konsekwencji międzynarodowej rozpoznawalności uczelni.

Zrekrutowane osoby będą wykonywały obowiązki w ramach POB III „Wyzwanie petabajtów”.

Priorytetowy Obszar Badawczy III „Wyzwanie petabajtów” jest dedykowany rozwojowi metod pozyskiwania i analizy wielkich zbiorów danych, których zrozumienie i interpretacja są niezbędne, abyśmy mogli efektywnie korzystać z nowoczesnych technologii. Obserwowane w ostatnich latach udoskonalenie technik molekularnych oraz narzędzi obrazowania medycznego umożliwia gromadzenie ogromnych ilości danych biomedycznych. Szybki rozwój narzędzi służących do asymilacji różnego typu sygnałów z otaczającego świata pozwala na zasilanie nowoczesnych robotów w informacje niezbędne do ich właściwego funkcjonowania. Podobnie, obszerne raporty bankowe poszerzają naszą wiedzę na temat efektywności rynków finansowych oraz służą ocenie ryzyka kredytowego. Z kolei śledzenie zachowania użytkowników stron internetowych dostarcza informacji o ogromnym znaczeniu zarówno komercyjnym jak i dla zapewnienia bezpieczeństwa w sieci. Trzeba jednak pamiętać, że we wszystkich wspomnianych zastosowaniach mamy do czynienia wręcz z zalewem informacji. Dlatego konieczne jest opracowanie nowych metod matematycznych oraz wydajnych narzędzi informatycznych, które umożliwią odpowiednie wyselekcjonowanie, zrozumienie i w konsekwencji wykorzystanie tych danych.

Zakres obowiązków
1.     prowadzenie badań naukowych w tematyce POB III (tj.
w dyscyplinach: matematyka, informatyka, ekonomia i finanse),

2.     nawiązywanie współpracy z grupami badawczymi wiodącymi w tematyce badań,

3.     czynne uczestnictwo w funkcjonowaniu Uniwersytetu Warszawskiego, w tym nawiązywanie współpracy z innymi grupami badawczymi na Uniwersytecie Warszawskim,

4.     upowszechnianie wyników prowadzonych badań,

5.     aktywny udział we współpracy międzynarodowej w tym np. w organizacji projektów w ramach Tematycznych Programów Badawczych.
Profil kandydata, wymagania, kwalifikacje

Wymagania konieczne:

·         spełnienie warunków określonych w art. 113 w Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019, Monitor poz. 190);

·         posiadanie stopnia doktora z dyscypliny naukowej matematyka/ informatyka/ ekonomia i finanse. uzyskany nie wcześniej niż 5 lat *) przed ogłoszeniem konkursu;

·         odbycie staży poza Polską w ciągu ostatnich 36 miesięcy *) o łącznej długości co najmniej 15 miesięcy; do stażu zalicza się praca na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym, wyjazdy naukowe finansowane z grantów, odbyte studia doktoranckie;

·         posiadanie wyróżniającego dorobku naukowego potwierdzonego publikacjami lub wystąpieniami na prestiżowych konferencjach;

·         przedstawienie oryginalnego pomysłu na tematykę badawczą zgodną z Priorytetowym Obszarem Badawczym III;

·         dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Dodatkowe atuty:
·         doświadczenie w zdobywaniu zewnętrznych środków na badania.

*) Na wniosek kandydata okresy mogą ulec przedłużeniu o czas przerw w pracy (udokumentowanych) wynikających z obowiązków rodzicielskich oraz długotrwałych urlopów zdrowotnych.

W szczególności możliwe jest wydłużenie wyżej wymienionych okresów do 1 roku za każde urodzone lub adoptowane dziecko będące pod osobistą opieką kandydata niezależnie od momentu, kiedy się urodziło.

Wymagane dokumenty

Obowiązkowe:

·         życiorys naukowy z listą publikacji,

·         odpis dyplomu doktorskiego,

·         list motywacyjny,

·         opis planowanych badań,

·         opis najważniejszego osiągnięcia naukowego,

·         podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia,

·         oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania niniejszego konkursu,

·         oświadczenie (skan), w którym kandydat potwierdza podpisem, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów określone w zarządzeniu nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf

Nieobowiązkowe:

·         listy z referencjami od dotychczasowych współpracowników (max 3 osoby) (opinie są poufne i powinny być przesłane przez opiniodawców bezpośrednio na adres poczty elektronicznej pob3@mimuw.edu.pl).
Oferujemy
·         swobodę rozwoju własnych zainteresowań badawczych w zakresie zgodnym z tematyką POB III,

·         możliwość korzystania z infrastruktury UW,

·         15 000 zł (rocznie) do wykorzystania na udział w konferencjach naukowych i na podróże służbowe.
Forma nadsyłania zgłoszeń: pocztą elektroniczną na adres pob3@mimuw.edu.pl z tytułem „Konkurs post-doc”
Procedura rekrutacyjna: Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Po dokonaniu wstępnej analizy nadesłanych zgłoszeń, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami celem przeprowadzenia dalszych etapów procedury rekrutacyjnej.

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu bez podania przyczyny.
Pytania: pytania prosimy kierować do p. Daniela Adamiaka (pob3@mimuw.edu.pl) +48 22 55 44 297
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.02.2023
Termin ogłoszenia wyników konkursu: 10.04.2023
Sposób informowania o wynikach konkursu: pocztą elektroniczną
 

 

Załączniki