Adiunkt

Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina sztuki

SWPS‌ ‌Uniwersytet‌ ‌Humanistycznospołeczny‌ ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ i akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌ ‌i‌ ‌Katowicach.‌ ‌Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌

Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌ ‌ ‌

Zespół‌ ‌Uniwersytetu‌ ‌SWPS‌ ‌tworzy‌ ‌ponad‌ ‌800‌ ‌osób‌ ‌–‌ ‌pracowników‌ ‌akademickich‌ ‌i‌ ‌pionu‌ biznesowo-organizacyjnego.‌ ‌Uczelnia‌ ‌jest‌ ‌atrakcyjnym‌ ‌miejscem‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego,‌ ‌zapewnia‌ ‌system‌ ‌atrakcyjnych‌ ‌benefitów‌ ‌pracowniczych.‌ ‌Tworzymy‌ ‌zróżnicowane‌ ‌i‌ ‌współdziałające‌ ‌środowisko‌ ‌profesjonalistów‌ ‌ceniących‌ ‌pracę‌ ‌na‌ ‌rzecz‌ ‌studentów,‌ ‌tworzenie‌ ‌wiedzy‌ ‌i‌ ‌jej‌ ‌praktyczne‌ ‌wykorzystanie.‌‌ Pracownikami‌ ‌i‌ ‌współpracownikami‌ ‌uczelni‌ ‌są‌ ‌wybitni‌ ‌naukowcy,‌ ‌odnoszący‌ ‌sukcesy‌ ‌praktycy,‌ ‌artyści‌ ‌ i‌ ‌przedstawiciele‌ ‌świata‌ ‌mediów.‌ ‌ ‌

Dziekan‌ ‌Wydziału‌ Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu ‌Uniwersytetu‌ SWPS‌ ‌ogłasza‌ ‌konkurs‌ ‌na‌ ‌stanowisko:‌

Adiunkt

Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu

Katedra Grafiki

ścieżka badawczo-dydaktyczna

Zadania na stanowisku:

Dydaktyka

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu projektowania graficznego i sztuk wizualnych
 • Prowadzenie seminariów dyplomowych
 • Przygotowywanie i realizowanie dokumentacji zajęć: sylabusów, ewaluacji, archiwizowania prac studenckich
 • Opracowywanie treści i scenariuszy zajęć
 • Uczestniczenie w obronach prac dyplomowych, przeglądach portfolio oraz egzaminach wstępnych
 • Koordynowanie pracy innych wykładowców w przygotowywaniu zajęć
 • Współpraca z kierownikiem katedry i koordynatorem kierunku

Projektowanie i badania

 • Pozyskiwanie i realizacja projektów dla partnerów społecznych, biznesowych lub kulturalnych lub pozyskiwanie i realizacja grantów artystyczno-badawczo-rozwojowych
 • Uczestnictwo w wystawach, publikacjach, konkursach i innych przedsięwzięciach realizowanych przez znaczące instytucje kultury
 • Prowadzenie działalności naukowej z zakresu projektowania i publikowanie ich efektów

Praca organizacyjna

 • Organizowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych przez Uniwersytet, Katedrę i Instytut
 • Uczestnictwo w działaniach promujących Uniwersytet, Katedrę i Instytut
 • Reprezentowanie Uniwersytetu, Katedry i Instytutu w gremiach środowiskowych
 • Współorganizacja wystaw w ramach Galerii Grafiki Uniwersytetu SWPS

Od kandydatów oczekujemy:

 • Co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinach sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, sztuki projektowe lub sztuki  piękne,  (najpóźniej na dzień 28 lutego 2023 r.)
 • Autorstwo lub współautorstwo projektów z obszaru multimediów, sztuk wizualnych i grafiki użytkowej
 • Udział w wystawach, publikacjach, konkursach i innych przedsięwzięciach realizowanych przez znaczące instytucje kultury
 • Przynajmniej dwa lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej
 • Doświadczenie w tworzeniu dokumentacji zajęć kart przedmiotów
 • Doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych
 • Umiejętność realizowania projektów w wieloosobowych zespołach
 • Biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Biegłej znajomości języka polskiego
 • Gotowość do pracy w weekendy (zajęcia na studiach niestacjonarnych)
 • Samodzielność i zaangażowanie
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Wysoka kultura osobista, punktualność, dokładność, odpowiedzialność

Dodatkowe atuty:

 • Mile widziana specjalizacja z obszaru multimediów
 • Udział w realizacji projektów finansowanych zewnętrznie, na przykład z krajowych i zagranicznych  grantów
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim i prowadzenie zajęć zagranicą
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i treningów
 • Posiadanie kompetencji dydaktycznych potwierdzonych certyfikatami lub zaświadczeniami ukończenia kursów lub innych form kształcenia podnoszących kwalifikacje
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków na działalność organizacji i realizację projektów
 • Umiejętność planowania i organizowania zajęć dydaktycznych oraz wdrażania nowych programów dydaktycznych
 • Doświadczenie pracy w interdyscyplinarnych zespołach

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Atrakcyjny system benefitów
 • Możliwość wsparcia finansowego działalności projektowej i badawczej oraz pomoc 
  w pozyskiwaniu grantów i partnerów
 • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym rozwijania kompetencji dydaktycznych, projektowych i badawczych
 • Elastyczne ścieżki rozwoju zawodowego
 • Możliwość pracy i rozwoju w interdyscyplinarnym i przyjaznym środowisku akademickim
 • Współtworzenie kultury instytucjonalnej ceniącej otwartość, odwagę i odpowiedzialność

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 • CV
 • List motywacyjny uwzględniający doświadczenie w zakresie umiejętności wymaganych w ogłoszeniu
 • Portfolio
 • Skan dokumentów potwierdzających otrzymanie stopnia doktora, doktora habilitowanego lub oświadczenie o planowanym terminie uzyskania

Kryteria formalne:

 • Osiągnięcia projektowe i badawcze – 40% oceny
 • Osiągnięcia dydaktyczne – 30% oceny
 • Osiągnięcia organizacyjne i praktyczne – 30% oceny

Wymagane dokumenty prosimy przesłać do 31 stycznia 2023 roku. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 lutego 2023 roku.

Wyłoniony kandydat rozpocznie pracę od marca 2023 roku.

Zgłoszenia prosimy przesłać za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego

Skład komisji konkursowej:

 • dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, Dziekan WPiKS we Wrocławiu, przewodnicząca komisji
 • dr hab. Karol Murlak, prof. Uniwersytetu SWPS, Dyrektor Instytutu Projektowania
 • dr hab. Mariusz Wszołek, Kierownik Katedry Grafiki, członek komisji
 • dr hab. Michał Jakubowicz, kierownik Galerii Grafiki, członek komisji
 • Anna Zając – Przedstawicielka działu personalnego, Sekretarz Komisji

Konkurs‌ ‌jest‌ ‌pierwszym‌ ‌etapem‌ ‌określonej‌ ‌w‌ ‌Regulaminie‌ ‌konkursu‌ ‌(LINK‌ ‌DO‌ ‌REGULAMINU)‌ procedury‌ ‌zatrudniania‌ ‌na‌ ‌stanowiska dydaktyczne i badawczo-dydaktyczne,‌ ‌a‌ ‌jego‌ ‌pozytywne‌ ‌ rozstrzygnięcie‌ ‌stanowi‌ ‌podstawę‌ ‌do‌ ‌dalszego‌ ‌postępowania.‌ 

Komisja‌ ‌konkursowa‌ ‌zastrzega‌ ‌sobie‌ ‌prawo‌ ‌do‌ ‌kontaktu‌ ‌jedynie‌ ‌z‌ ‌wybranymi‌ ‌kandydatami.‌ ‌

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem: azajac2@swps.edu.pl.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę system.erecruiter.pl.