adiunkt badawczy

  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki fizyczne

Opis stanowiska

OTWARCIE KONKURSU 27 GRUDNIA 2022

Planowane zatrudnienie zostanie zrealizowane w ramach projektu OPUS 22 „Horyzonty i promieniowanie grawitacyjne” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Badania naukowe będą prowadzone w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Lewandowskiego. Okres zatrudnienia wynosi 12 miesięcy (bez możliwości przedłużenia). Data rozpoczęcia zostanie uzgodniona z wybranym kandydatem, ale musi nastąpić przed końcem roku kalendarzowego 2023.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574).

Wymagania:

Oczekuje się, że kandydat będzie miał stopień naukowy doktora nauk fizycznych i w ramach pracy badawczej zajmował się ogólną teorię względności. W szczególności wymagane jest doświadczenie i dorobek wnoszący wkład do tematyki izolowanych horyzontów, równania Petrova na typ D spełnianego przez geometrię izolowanego horyzontu oraz promieniowania grawitacyjnego w czasoprzestrzeniach ze stałą kosmologiczną.

Podstawowe obowiązki:

Wykonywanie obliczeń analitycznych na potrzeby projektu. Przygotowywanie publikacji oraz upowszechnianie wyników badawczych.

Warunki zatrudnienia:

Okres zatrudnienia wynosi 12 miesięcy (bez możliwości przedłużenia). Data rozpoczęcia zostanie uzgodniona z wybranym kandydatem, ale musi nastąpić przed końcem roku kalendarzowego 2023.

 

Osoby zainteresowane pracą powinny przesłać następujące dokumenty w formacie pdf z zeskanowanymi podpisami na adres e-mail: jerzy.lewandowski@fuw.edu.pl w wiadomości zatytułowanej „Postdoc OPUS”:

1.      Podanie o zatrudnienie –  w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

2.      Informację o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia – dostępny również pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx w formacie PDF z  zeskanowanym podpisem.

3.  Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html).  W przypadku aplikacji drogą e-mailową podanie w formacie PDF z zeskanowanym podpisem

4.      Kopię dyplomu doktora i inne stosowne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata.

5.      CV.

6.      Listę publikacji z osiągnięciem kandydata wskazanym jako najważniejsze.

7.      Listę co najmniej 2 uczonych zaznajomionych z osiągnięciami kandydata, którzy mogą zostać poproszeni o listy referencyjne.

 

Przy realizacji zatrudnienia wyłoniony w konkursie kandydat będzie miał obowiązek złożenia oryginałów dokumentów.

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 15.02.2023. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie pocztą elektroniczną na adresy zwrotne.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

 

COMPETITION OPENING DATE 27 DECEMBER 2022

 

The planned employment will be realized within the OPUS project Horizons and gravitational radiation financed by the National Science Centre. The work will be carried out at the Institute of Theoretical Physics, at the Faculty of Physics of the University of Warsaw under the supervision of Prof. dr hab. Jerzy Lewandowski. The employment period is 12 months (without a possibility to extend). The starting date of the appointment is to be agreed on with the selected candidate but must be before the end of the calendar year 2023.

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2022, item 574).

 

The requirements:

The candidate is expected to hold a doctoral degree in Physics and have knowledge on general relativity, in particular the topic of the Petrov type D equation satisfied by the geometry of isolated horizons and gravitational radiation in spacetimes with cosmological constant confirmed by the list of publications.

 

Key responsibilities:

Conducting research and publishing the results.

 

Employment details:

 

The candidate should provide the following documents:

 

1.      Application for the position – the pdf-format with a scanned signature.

2.      Information on the processing of personal data – information clause and consent clause – attachment to the announcement (available on the website https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2021/01/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019_EN.docx  –  the pdf-format with a scanned signature.

3.      Statement on reading and accepting the rules for job applications for a position of an academic teacher at the University of Warsaw (available on the website https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html ) –  the pdf-format with a scanned signature.

4.      Copy of doctoral diploma and other relevant documents confirming candidate’s qualifications.

5.      CV.

6.      List of publications with candidates’s achievement indicated as the most important.

7.      List of at least 2 faculty members familiar with the candidate’s achievements who may be asked for reference letters.

 

The candidate should send all the documents via e-mail to jerzy.lewandowski@fuw.edu.pl in the form of PDF files with scanned signatures (e-mail title: „Postdoc OPUS”). In order to start the employment process, a successful candidate will have to submit the original signed documents mentioned above.

The entire procedure will be concluded before 15th of February 2023. The candidate might be asked for an interview with the commission appointed by the Dean of the Faculty.

 

All candidates will be informed about the results of their application by e-mail.

This announcement is the first step in the procedure of employing an academic teacher and its positive result will be a base for consecutive steps.

Załączniki