Asystent – grupa dydaktyczna

Wydział Nauk Medycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Miejsce: Lublin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w Zakładzie Psychologii Katedry Psychospołecznych Aspektów Medycyny
Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy Zakładzie Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów osobiście/drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych, ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin, w terminie do 8 lutego 2023r.

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

  • Posiadania tytułu magistra psychologii
  • Posiadania czynnej znajomości języka obcego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.
  • Posiadania dorobku dydaktycznego i organizacyjnego, który w okresie nie dłuższym niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w §11 w związku z § 13 Zarządzenia nr 133/2021 Rektora UM w Lublinie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo-technicznych w UM w Lublinie dla stanowiska asystenta w grupie dydaktycznej (120 punktów łącznie za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne za 4 lata, w tym co najmniej 40 punktów z oceny studentów)                                                                                                                                                                       Kompetencje preferowane: 
  • Ukończone szkolenie w zakresie diagnozy i terapii EEG biofeedback
  • Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

Podanie skierowane do Dziekana
Wzór formularza
C.V. – formularz,
Wzór formularza
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
Wzór formularza
Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
Wzór formularza
Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej,
Wzór formularza
Oświadczenie o niekaralności,
Wzór formularza
Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy,
Wzór formularza
Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra psychologii
Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego
Karta ewaluacji w obszarze dydaktycznym z załącznikami potwierdzającymi uzyskane osiągnięcia
Wzór formularza

Karta oceny przełożonego
Wzór formularza
Tabela ocen studentów do pobrania w Sekcji Jakości Kształcenia UM w Lublinie
 

Jeżeli dotyczy kandydatów:

Zaświadczenie ukończenia szkolenia EEG biofeedback.
Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych z oryginałem do wglądu.

 

Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. 

 

Osoba do kontaktu: Aneta Sadowska, aneta.sadowska@umlub.pl, tel. +48 81 448 75 00.