adiunkt badawczy

  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki fizyczne

Opis stanowiska

OTWARCIE KONKURSU 17 STYCZNIA 2023 r.

OPIS: Wybrany kandydat dołączy do Zespołu Zadania Badawczego pt. „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii” (WIB-1/2020-O11), finansowanego w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) ze środków Funduszu Polskiej Nauki. Zadanie Badawcze koncentruje się na opracowaniu nowej generacji terapeutyków mRNA i ich zastosowaniu w immunoterapii nowotworów. Zadanie Badawcze będzie realizowane przez zespół naukowców z MIBMiK (koordynator), Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Badacz będzie zaangażowany w projektowanie i syntezę reagentów do otrzymywania modyfikowanych ogonów poli(A). Rola w Zadaniu Badawczym: Personel Pomocniczy/Junior Researcher.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574).

Wymagania:

·         Stopień doktora w dziedzinie biofizyki, chemii organicznej lub medycznej, biologii molekularnej lub pokrewnych dziedzin

·         Płynna znajomość języka angielskiego oraz duże zainteresowaniem chemią i biologią nukleotydów i oligonukleotydów

·         Pożądane jest wcześniejsze doświadczenie w syntezie organicznej i analizie spektroskopowej związków organicznych

·         Wcześniejsze doświadczenie w badaniu kwasów nukleinowych będzie mile widziane, ale nie jest wymagane

·         Bardzo istotny w ocenie kandydata będzie jego dorobek publikacyjny związany z tematyką projektu

·         Dobre umiejętności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole

·         Zobowiązanie do przestrzegania zasad zakazu konkurencji zgodnie z wytycznymi Programu WIB

Podstawowe obowiązki:

Projektowanie i synteza reagentów do otrzymywania modyfikowanych ogonów poli(A). Raportowanie otrzymanych wyników. Przygotowywanie manuskryptów publikacji naukowych

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na cały etat na podstawie umowy o pracę na okres 43 miesięcy (nie dłużej niż do zakończenia projektu: 31.01.2027). Miejsce wykonywania pracy: Wydział Fizyki UW

Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć następujące dokumenty w języku angielskim w postaci pojedynczego pliku PDF adres e-mail jkowalska@fuw.edu.pl:

1.      CV z opisem wcześniejszego doświadczenia oraz danymi kontaktowymi do poprzednich przełożonych (max. 2 strony)

2.      List motywacyjny (max. 2 strony)

3.      Lista publikacji i prezentacji konferencyjnych

4.      Listy rekomendacyjne od poprzednich przełożonych lub współpracowników (pożądane)

5.      Informację o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia – dostępny również pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

6.      Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html) w formacie PDF z zeskanowanym podpisem

 

Przy realizacji zatrudnienia wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 11.05.2023. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie za pomocą poczty elektronicznej. Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

COMPETITION OPENING DATE 17 JANUARY 2023

DESCRIPTION

The selected candidate will join the Team of the Research Task entitled “Horizon for Excellence in messenger RNA applications in immunoOncology” (WIB-1/2020-O11) financed by the Virtual Research Institute (WIB) from the Polish Science Fund. The primary objective of this Research Team is to develop a highly effective therapeutic mRNA design and apply it for cancer immunotherapy. The Research Task will be carried out by a team of scientists from the IIMCB (coordinator), the University of Warsaw, the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences and the Medical University of Warsaw.

As an adjunct (postdoctoral researcher) you will be involved in designing and synthesis of reagents for preparation modified poly(A) tails. Role in the Research Task: Junior Researcher.

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2022, item 574).

The requirements:

1.      PhD degree in biophysics, organic chemistry, medical chemistry, molecular biology or related field

2.      Ability to fluently communicate in English and great interest in the chemistry and biology of nucleotides and oligonucleotides

3.      Desirable previous experience in organic synthesis and spectroscopic analysis of organic compounds

4.      Prior experience in nucleic acid research is welcome but is not required

5.      List of publication related to the subject of the project is very important in candidate evaluation

6.      Good organizational skills and the ability to work in a team

7.      Commitment to comply with the non-competition policy in accordance with the WIB Program guidelines

Key responsibilities:

Design and synthesis of reagents for preparation modified poly(A) tails. Reporting obtained results. Preparation of publication manuscripts

Employment conditions

full-time employment for 43 months (no longer than until the end of the project: 31.01.2027)

The candidate should provide the following documents:

To apply please send following documents in English in one PDF-file to jkowalska@fuw.edu.pl

1.      Updated Curriculum vitae inclusive of contact details to previous supervisors and description of prior research experience. (Max 2 pages)

2.      Mottivation letter (Max 2 pages)

3.      A list of publications and conference presentations

4.      Recommendation letter(s) of your previous supervisors or collaborators (Desirable).

5.      Information on the processing of personal data – information clause and consent clause – attachment to the announcement (available on the website https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2021/01/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019_EN.docx  –  the pdf-format with a scanned signature.

6.      Statement on reading and accepting the rules for job applications for a position of an academic teacher at the University of Warsaw (available on the website https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html ) –  the pdf-format with a scanned signature.

Candidate selected in in the competition is required to submit original documents. The entire procedure will be concluded before 11.05.2023. The candidate might be asked for an interview with the commission appointed by the Dean of the Faculty. Candidates will be notified individually (by e-mail) about the results of the competition. This announcement is the first step in the procedure of employing an academic teacher and its positive result will be a base for consecutive steps.

 

 

Załączniki