asystent w Instytucie Sztuki i Designu

Instytut Sztuki i Designu
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina sztuki
  • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574)  – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Instytucie Sztuki i Designu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Data ogłoszenia: 18.01.2023 r.

Termin składania ofert: 17.02.2023 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: o pracę na czas określony, na okres do czterech lat, obowiązki dydaktyczne realizowane są głównie w języku polskim, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową, Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 574) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1)    posiadanie tytułu magistra,

2)    kwalifikacje i doświadczenie w zakresie projektowania graficznego oraz projektowania dla środowiska Internetu (UI, UX),

3)    czynna znajomość języka obcego (preferowany język angielski),

Dodatkowe wymagania w stosunku do osób przystępujących do konkursu:

1)    dodatkowym atutem będzie doświadczenie dydaktyczne w dziedzinie projektowania interfejsu graficznego,

2)    dodatkowym atutem będzie otwarty przewód doktorski.

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie przede wszystkim:

1)          realizacja zadań związanych z kształceniem studentów,

2)          aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu/Katedry, udział w projektach naukowo-badawczych,

3)          rozwój artystyczny i/lub naukowy poprzez aktywność w dziedzinie projektowania lub sztuk wizualnych,

4)          realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1)      podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu,

2)    kwestionariusz osobowy, życiorys (CV),

3)    kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych  (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326 w związku z art. 327 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),

4)    wykaz publikacji / PORTFOLIO (wystawy/ projekty itp.)

5)    wykaz wystąpień konferencyjnych (nie jest wymagane)

6)    wykaz projektów badawczych, ale także projektów koncepcyjnych lub/i budowlanych w realizacji których brał(a) udział kandydat(ka),

7)    kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

8)    opinia albo referencje przełożonego z poprzedniego lub obecnego miejsca pracy lub promotora/opiekuna realizowanej/zrealizowanej rozprawy doktorskiej,

9)    oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),

10) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

11) oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574),

12) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574).

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi
za zgodność  z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podbrzezie 3 Kraków, Sekretariat pok. 3.4, lub drogą mailową na adres insztuki@up.krakow.pl do dnia 17.02.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do: 22.02.2023 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia: 01.03.2023 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z trybem określonym w Statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamkniecie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczna z zatrudnieniem, ostateczną decyzję o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor Uczelni.

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Organizator konkursu może przewidzieć rozmowę kwalifikacyjną bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej w wyznaczonym przez siebie terminie. Kandydaci otrzymują zaproszenie na adres
e-mail, który wskażą w dokumentach konkursowych. Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Sztuki i Designu, pok. 3.4 ul. Podbrzezie 3, Kraków, w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Załączniki