1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • nauki o kulturze i religii

Opis stanowiska

DYREKTOR INSTYTUTU AMERYK I EUROPY Uniwersytetu Warszawskiego, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na zatrudnienie na stanowisku ADIUNKTA (ze stopniem doktora) w I.A.E.-OSA specjalizującego się w naukach o kulturze i religii

Liczba etatów: 1, wymiar etatu: 1/1, okres zatrudnienia: w zależności od kwalifikacji kandydata

Wymagania dodatkowe:

·         dobra znajomość podstaw teoretycznych i praktycznych nauk o kulturze i religii,

·         bardzo dobra znajomość języka angielskiego,

·         doświadczenie w pracy naukowo-badawczej poświadczone dorobkiem naukowym (publikacje, w tym publikacje międzynarodowe w czasopismach indeksowanych w bazie Scopus i/lub wydawnictw wymienianych na liście Poziomu II w komunikacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020),

·         doświadczenie dydaktyczne,

·         znajomość języka polskiego,

·         doświadczenie w akademickiej współpracy międzynarodowej,

·         doświadczenie w pisaniu wniosków o granty na badania naukowe i/lub w realizacji projektów grantowych,

·         doświadczenie w organizowaniu paneli lub konferencji naukowych.

Podstawowe obowiązki:

•    prowadzenie zajęć dydaktycznych w ustalonym wymiarze (w tym egzaminów i zaliczeń),

•   prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk o kulturze i religii oraz publikowanie ich wyników,

•   udział w pracach organizacyjnych związanych z procesem dydaktycznym,

•   pełnienie funkcji i zadań organizacyjnych powierzonych przez Dyrekcję.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574) i Statucie UW.

Kandydaci są proszeni o złożenie następujących dokumentów:

·         podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta

·         kwestionariusz osobowy UW:

https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_11_2019.docx

·         kopia dyplomu doktora

·         życiorys

·         informacje o osiągnięciach w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej

·         lista publikacji

·         podpisana informacja dotycząca przetwarzaniu danych osobowych przy rekrutacji:

https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx

·         Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego  – do pobrania ze strony: https://www.asc.uw.edu.pl/faculty-staff/ – Job offers

·         inne – zdaniem kandydata – ważne informacje i dokumenty wykazujące zainteresowania i kwalifikacje osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Termin składania dokumentów upływa o godz. 12:00 w dniu 24 lutego 2023 roku.

Zgłoszenia należy kierować osobiście lub pocztą na adres:

Instytut Ameryk i Europy, Ośrodek Studiów Amerykańskich

Uniwersytet Warszawski

al. Niepodległości 22, p. 304 (sekretariat)

02-653 Warszawa

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2023 r.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Po dokonaniu wstępnej analizy nadesłanych zgłoszeń, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami celem przeprowadzenia dalszych etapów procedury rekrutacyjnej.

Instytut Ameryk i Europy nie zapewnia zakwaterowania.

——————–

DIRECTOR OF THE INSTITUTE OF THE AMERICAS AND EUROPE, University of Warsaw,  with the approval from the Rector of the University of Warsaw, invites applications for the position of ADIUNKT (assistant professor) with a doctoral degree at the Institute of the Americas and Europe – American Studies Center specializing in cultural and religious studies

Number of positions: 1, type of work: full-time, period of employment – depending on the Candidate’s qualifications.

Additional requirements:

·         proficient knowledge of theoretical and practical aspects of cultural and religious studies;

·         fluency in English;

·         documented research experience (including international publications in Scopus-indexed journals and/or by publishers listed on Level-2 list of the Polish Ministry of Science and Higher Education [Ministry announcement of Sep. 29, 2020]);

·         teaching experience;

·         good command of Polish;

·         experience in academic international cooperation initiatives;

·         experience with research grant applications and/or grant-funded projects;

·         experience in organizing conference panels and/or conferences.

Basic responsibilities:

• conducting classes in the determined scope (including exams),

• conducting research in the field of cultural and religious studies and publishing the results,

• participation in administrative work related to the teaching process,

• performing functions and administrative tasks assigned by the Director.

Eligible for the competition are persons who meet the requirements defined in the Law on Higher Education and Science adopted on 20 July 2018 (Journal of Laws 2022, item 574) and in the University of Warsaw Bylaws.

Candidates are asked to file the following documents:

· application for the position of Adiunkt (Assistant Professor)

· UW personal questionnaire:

https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2021/01/KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_KANDYDAT_11_2019_EN.docx

· copy of doctoral degree diploma

· curriculum vitae

· detailed information about research, teaching and organizational experience

· list of publications

· signed information on the processing of personal data:

https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2021/01/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019_EN.docx

· signed statement on reading and accepting the rules for job applications for a position of an academic teacher at the University of Warsaw: https://www.asc.uw.edu.pl/faculty-staff/ – Job offers

· other important information and documents on the candidate’s interests and qualifications (at the candidate’s own discretion).

The deadline for submissions is 24 February, 2023 at 12:00 hours.

Application and attachments may be delivered in person or by post to this address:

Instytut Ameryk i Europy, Ośrodek Studiów Amerykańskich

Uniwersytet Warszawski

al. Niepodległości 22, p. 304 (sekretariat)

02-653 Warszawa

The competition is expected to be resolved by June 2023.

The competition is the first step in the procedure of employing an academic teacher, as defined in the University of Warsaw Bylaws. Positive outcome is a prerequisite for advancing the recruitment process. Once we have completed our preliminary analysis of the applications submitted, we will contact the chosen applicants to proceed with the following steps in the recruitment process.

Institute of the Americas and Europe does not cover applicants’ accommodation.