Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO w Pracowni Dietetyki Klinicznej Zakładu Bioanalityki Katedry Dietetyki i Bioanalityki Wydziału Biomedycznego

Wydzaiła Biomedyczny
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Miejsce: LUBLIN
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wynagrodzenie: - zł brutto
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO w Pracowni Dietetyki Klinicznej Zakładu Bioanalityki Katedry Dietetyki i Bioanalityki Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów osobiście lub drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Biomedycznego ul. Doktora Witolda Chodźki 7 (pok. 10), 20-093 Lublin w terminie do 23 lutego 2023 roku.

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

·         Posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego.

·         Posiadania czynnej znajomości języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.

Kompetencje preferowane:

·         Posiadania tytułu zawodowego magistra dietetyki;

·         Doświadczenie w pracy dietetyka z dziećmi chorymi w warunkach oddziału szpitalnego;

·         Doświadczenie w prowadzeniu edukacji dietetycznej w szczególności porad dietetycznych dla dzieci;

·         Doświadczenie w prowadzeniu porad dietetycznych pacjentów z cukrzycą lub insulinoopornością lub zaburzeniami hormonalnymi tarczycy lub odbyte szkolenia w tych zakresach;

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

·         Podanie skierowane do Dziekana.

·         C.V.  

·         Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

·         Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

·         Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.

·         Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej.

·         Oświadczenie o niekaralności.

·         Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka angielskiego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego, jako Obcego.

·         Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego.

Wykaz dokumentów potwierdzających posiadanie kompetencji preferowanych:

·         Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra dietetyki, jeśli dotyczy kandydata;

·         Dokument potwierdzający, doświadczenie w pracy dietetyka z dziećmi chorymi w warunkach oddziału szpitalnego, jeśli dotyczy kandydata;

·         Dokument potwierdzający doświadczenie w prowadzeniu edukacji dietetycznej w szczególności porad dietetycznych dla dzieci, jeśli dotyczy kandydata;

·         Dokument potwierdzający doświadczenie w prowadzeniu porad dietetycznych pacjentów z cukrzycą lub insulinoopornością lub zaburzeniami hormonalnymi tarczycy lub odbyte szkolenia w tych zakresach, jeśli dotyczy kandydata;

Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Biomedycznego z oryginałem do wglądu, dlatego prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w Dziekanacie. Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Osoba do kontaktu: mgr Joanna Adamek, joanna.adamek@umlub.pl  +48 (81) 448 73 03

Szczegółowe informacje na stronie:

https://umlub.pl/uczelnia/praca-w-um/art,14235,konkurs-na-stanowisko-mlodszego-asystenta-dydaktycznego-w-pracowni-dietetyki-klinicznej-zakladu-bioanalityki-katedry-dietetyki-i-bioanalityki-wydzialu-biomedycznego.html