1 Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Miejsce: Lublin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk rolniczych

Opis stanowiska

DZIEKAN   WYDZIAŁU  NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII UNIWERSYTETU  PRZYRODNICZEGO w  LUBLINIE ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka 

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

1)  Wykształcenie wyższe – ukończone studia magisterskie na kierunku biotechnologia (średnia ocen z pięciu lat studiów minimum 4,0).

2)  Stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia lub nauk biologicznych.

3)  Doświadczenie zawodowe w pracy w laboratorium (np. medycznym, przemysłu spożywczego lub inne) potwierdzone świadectwem pracy lub opinią pracodawcy.

4)  Doświadczenie w pracy w laboratorium badawczym z uwzględnieniem obsługi specjalistycznej aparatury badawczo-pomiarowej:

– doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórek bakteryjnych oraz izolacji komórek mikroorganizmów z materiału badawczego m.in. z żywności;
– znajomość techniki cytometrii przepływowej z praktyczną umiejętnością analizy uzyskanych danych;
– znajomość technik mikroskopii świetlnej oraz elektronowej;
– znajomość techniki FTIR włącznie z umiejętnością przygotowania prób do analizy oraz interpretacją uzyskanych widm;
 – umiejętność wykorzystania spektrometrii mas MALDI-TOF w identyfikacji mikroorganizmów.
5)  Doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórkowych lub tkankowych ssaków w warunkach in vitro oraz w obrazowaniu z wykorzystaniem mikroskopii konfokalnej, analizie żywotności, proliferacji oraz ekspresji genów komórek związane z badaniami w dyscyplinie technologia żywności.

6)  Znajomość technik immunochromatograficznych i immunoenzymatycznych.

7)  Znajomość technik biologii molekularnej w tym: praktyczne doświadczenie w izolacji materiału genetycznego (również wirusowego RNA) z prób biologicznych. Umiejętność obsługi sprzętu do półautomatycznej izolacji kwasów nukleinowych z wymazów z górnych dróg oddechowych, krwi, moczu, kału, organów i tkanek zwierząt. Znajomość technik amplifikacji kwasów nukleinowych w tym praktyczna znajomość metody RT-qPCR obejmująca przygotowanie próbek do analizy, obsługę sprzętu i analizę wyników.

8)  Posiadać wiedzę dotyczącą analizy chemicznej żywności oraz umiejętność przygotowania próbek do analizy chromatograficznej (GC/MS, HPLC, UPLC) oraz metod spektroskopowych (UV/VIS), a także wykazywać się umiejętnością interpretacji uzyskanych danych.

9)  Znajomość statystycznych i chemometrycznych metod analizy danych i pracy z programami statystycznymi.

10)  Posiadać potwierdzony udział w projektach badawczych.

11)  Posiadać wiedzę i kompetencję z zakresu komercjalizacji wyników badań naukowych.

12)  Dorobek publikacyjny z zakresu mikrobiologii, technologii żywności i żywienia, w tym w czasopismach z listy JCR.

13)  Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu mikrobiologii, wirusologii, biotechnologii lub przedmiotów pokrewnych.

14)   Posiadać potwierdzony czynny udział w życiu naukowym (udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, kursach, uzyskane stypendia, granty, patenty, nagrody, wyróżnienia, współpraca naukowa).

15)  Posiadać czynną znajomość języka angielskiego (minimum na poziomie B2).

16)  Posiadać wysoką motywację do prowadzenia badań naukowych i pracy dydaktycznej, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

17)  Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

18)  Być niekaranym prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne.

19)  Być niekaranym karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.( tj. Dz. U. 2017 poz. 2183).

20)  Korzystać z pełni praw publicznych.

Wykaz wymaganych dokumentów:

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni, https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/);
2. dyplomy potwierdzające posiadane kwalifikacje;
3. wykaz dorobku naukowego;
4. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
5. oświadczenie, że kandydat po zatrudnieniu będzie prowadzić badania naukowe w zakresie dyscypliny: technologia żywności i żywienia;  
6. oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/);
7. oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/);
8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UP w Lublinie z oryginałem do wglądu. Komplet dokumentów należy dostarczyć również w formie elektronicznej.

Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności należy składać

w Dziekanacie Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie

ul. Skromna 8 pok. 17 (tel. 81-462-33-88) w terminie do dnia 26.02.2023 r.

Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych prac badawczo-dydaktycznych można uzyskać  w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka

ul. Skromna 8 (tel. 462-33-53, 462-34-00).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 28.02.2023 r.

Załączniki