Adiunkt w grupie pracowników badawczych (stanowisko post-doc)

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Od kandydata oczekuje się posiadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych. Kandydat realizować będzie zadania badawcze w ramach projektu badawczego pt.: „Systemy radarów z funkcją komunikacji” (ang. Joint radar-communication systems) – porozumienie nr 1820/11/Z01/Z10/2022 w sprawie wykonania projektów badawczych wyłonionych w konkursie w ramach programu POSTDOC PW edycja nr 2 finansowanych w ramach Projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” realizowanego w Politechnice Warszawskiej oraz Aneks nr 1 do porozumienia nr 1820/11/201/Z10/2022 w sprawie wykonania projektów badawczych wyłonionych w ramach programu POSTDOC PW edycja nr 2 finansowanych w ramach Projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” realizowanego w Politechnice Warszawskiej.
Streszczenie projektu stanowi załącznik do informacji o konkursie.

Planowany okres zatrudnienia: 01.04.2023 r. – 31.03.2025 r.

Zakres obowiązków kandydata zgodnie z wnioskiem o finansowanie obejmuje:

 • Wykonanie studiów literaturowych nt. aktualnego stanu wiedzy w tematyce połączonych systemów radarowo komunikacyjnych, różnych podejść do łączonych systemów radarowych, rodzajów modulacji, zasad ich działania oraz parametrów transmisji w celu określenia ich mocnych i słabych stron. Przeprowadzone zostaną symulacje mające na celu oszacowanie wydajności systemów oraz określenie ich możliwości i ograniczeń. W wyniku przeprowadzonego badania do dalszych prac badawczych zostanie wybrany co najmniej jeden typ rodzaju modulacji i architektura systemu;
 • Opracowanie demonstratora połączonego systemu radarowo-komunikacyjnego;
 • Opracowanie i implementacja algorytmów przetwarzania sygnałów dla technologii połączonego systemu radarowo- komunikacyjnego;
 • Przygotowanie publikacji naukowych w punktowanych czasopismach z listy JCR;
 • Przygotowanie propozycji projektu badawczego i złożenie wniosku o finansowanie go z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych.

Od kandydatów wymagane jest:

 1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 2. posiadanie stopnia naukowego doktora;
 3. bardzo dobra znajomość języka  angielskiego;
 4. bardzo dobra znajomość technik cyfrowego przetwarzania sygnałów;
 5. znajomość zagadnień związanych z radiolokacją i przetwarzaniem;
 6. znajomość zagadnień związanych z radiokomunikacją i nowymi technikami telekomunikacyjnymi 5G i 6G;
 7. znajomość zagadnień związanych z połączonymi systemami sensingu radarowego i komunikacji;
 8. znajomość zagadnień związanych z platformami sprzętowymi SDR (ang. Software Defined Radio);
 9. umiejętność programowania z wykorzystaniem środowiska obliczeniowego Matlab;
 10. umiejętność pracy w zespole;
 11. doświadczenie w konstrukcji demonstratorów radarów lub/i systemów komunikacyjnych i implementacji algorytmów przetwarzania sygnałów.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Systemów Elektronicznych, Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pok.. 217, 00-665 Warszawa, tel. (+48 22) 234-77-44, e-mail: praca@ise.pw.edu.pl lub malgorzata.drobny@pw.edu.pl z dopiskiem: „Adiunkt badawczy, Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów (POST-DOC)”.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.03.2023 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: Kierownik Projektu, tel. (+48 22) 234-5588, e-mail: piotr.samczynski@pw.edu.pl