Starszy wykładowca

Instytut Dowodzenia
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko: STARSZY WYKŁADOWCY

 

Rektor – Komendant Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki                         ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Dowodzenia, w grupie pracowników dydaktycznych.

Wymiar etatu: pełny etat – umowa o pracę od 01.04.2023 r.

Miejsce wykonywania pracy:

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, ul. Piotra Czajkowskiego 109 Wrocław.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

·         prowadzenie zajęć dydaktycznych z grupami szkoleniowymi zgodnie z przyjętymi standardami z programami kształcenia z planem studiów oraz rozkładem zajęć w ramach wymiaru zajęć dydaktycznych określonego w uchwale Senatu z grupami osobowymi wojsk rakietowych i artylerii;

·         opracowanie i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej;

prowadzenie działalności publicystycznej (podręczniki, skrypty, opracowania metodyczne, artykuły itp.);
·         opracowywanie materiałów planistycznych, analitycznych i sprawozdań z prowadzonej działalności dydaktycznej;

·         analizowanie programów kształcenia i szkolenia w zakresie prowadzonych przedmiotów oraz opracowanie propozycji ich zmian z uwzględnieniem aktualnych potrzeb oraz wniosków z działalności kontrolnej;

·         posługiwanie się elementami systemu informatycznego wspomagającego proces zarządzania Uczelnią w obszarze planowania, ewidencjonowania i rozliczenia procesu dydaktycznego
a także obiegu dokumentów w zakresie swoich kompetencji.

Wymagania konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy:

·         doświadczenie w pracy dydaktycznej;

·         znajomości przygotowania i prowadzenia działań taktycznych na szczeblu baterii i dywizjonu artylerii samobieżnej (rakietowej);

·         znajomość przebiegu i realizacji procesu dowodzenia na szczeblu baterii i dywizjonu artylerii samobieżnej (rakietowej);

·         znajomość metodyki szkolenia taktycznego oraz operacyjno-taktycznego;

·         umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);

·         poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.

Mile widziane dodatkowe kompetencje:

·      doświadczenie z pracy w szkolnictwie wojskowym;

·      doświadczenie wynikające z pracy w Zespołach Autorskich ćwiczeń prowadzonych na szczeblach dywizjonu artylerii, pułku artylerii lub związku taktycznego;

·      doświadczenie związane z wykorzystaniem systemów symulacji komputerowej
w dydaktyce.

 

Termin składania dokumentów: do dnia 23.03.2023 r.

Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.                          

Dokumenty: 

– CV,

– list motywacyjny,

– kopie dokumentów potwierdzające: wykształcenie, staż pracy, doświadczenie, ukończenie kursów i szkoleń oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

– deklarację pracy na pełnym etacie w AWL, jako podstawowym miejscu pracy,

– oświadczenie o tym, że spełnia wymagania o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3  oraz art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

– w przypadku kandydatury obcokrajowców, których dokumenty nie są wydane w języku polskim konieczne jest złożenie kopii dokumentów wraz z tłumaczeniem przysięgłym;

– w przypadku, gdy tytuł naukowy został uzyskany w Uczelni zagranicznej należy przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego nostryfikację tytułu naukowego, (jeżeli wymagają tego przepisy prawa) lub oświadczenie co do podstawy uznania tytułu na podstawie umowy o uznaniu równoważności wykształcenia w Polsce;

– w przypadku kandydatów nie będących obywatelami Polski konieczne jest oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej. Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do AWL, w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska.

Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do AWL, w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska lub elektronicznie na adres kancelaria@awl.edu.pl z nazwą stanowiska w tytule.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym  z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługującym mi prawach”.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami, spełniającymi wymagania określone w ogłoszeniu oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. Oferty dostarczone do AWL po ww. terminie podlegają odrzuceniu. Po zakończeniu rekrutacji dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone

  KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109.

1.    Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrona Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl;

2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) wynikające z art. 22 1 Kodeksu pracy i niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnych, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

3.    Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

4.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.

5.    Posiada Pani/Pan:

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do usunięcia danych w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

6.    Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8.    Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej informacji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1.