1 stanowisko adiunkt

Wydział Inżynieryjny
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie to jedna z pierwszych niepublicznych uczelni w Polsce, założona w 1992 roku. Uczelnia oferuje kierunki studiów z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych, nauk społecznych oraz sztuki, prowadzone na poziomie studiów I i II stopnia. Programy oferowanych kierunków odzwierciedlają potrzeby zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, społecznej i prawnej, a nauczanie prowadzone jest przez ponad 200 doświadczonych pracowników akademickich, posiadających bogaty dorobek naukowy, jak i praktyczne doświadczenie zawodowe. Uczelnia realizuje badania naukowe i współpracuje z otoczeniem zewnętrznym. Mając na celu dalszy, intensywny rozwój, Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej nawiąże – od października 2023 r., współpracę w ramach umowy o pracę z osobami mającymi osiągnięcia naukowe i doświadczenie zawodowe w przynajmniej jednym z wymienionych obszarów: matematyki, informatyki, informatyki technicznej i telekomunikacji, elektroniki cyfrowej, cyberbezpieczeństwa, fizyki.

Oczekiwania

–      stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego,

–      osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w przynajmniej jednym z wymienionych obszarów: matematyki, informatyki, informatyki technicznej i telekomunikacji, elektroniki cyfrowej, cyberbezpieczeństwa, fizyki,

–      wiedza i umiejętności pozwalające na prowadzenie zajęć akademickich w możliwie wielu z następujących obszarów: architektura i organizacja komputerów, systemy operacyjne, programowanie strukturalne, proceduralne, obiektowe, funkcyjne, sterowane zdarzeniami, języki programowania np. Java, C/C++, Python, bazy danych, technologie internetowe, sieci komputerowe, inżynieria oprogramowania, zarządzanie projektami informatycznymi, elektronika, technika cyfrowa, automatyka, robotyka, uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja, fizyka z elementami fizyki ciała stałego,

–      wskazane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią,

–      gotowość do prowadzenia zajęć w dni powszednie oraz w weekend.

Zakres realizowanych zadań

–      prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej,

–      realizowanie działalności naukowej,

–      działalność organizacyjna na rzecz społeczności akademickiej UTH.

Wykaz dokumentacji aplikacyjnej

–      podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UTH,

–      życiorys,

–      kopia dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego,

–      wykaz osiągnięć w sferze nauki: prac opublikowanych i przyjętych do druku, zrealizowanych projektów badawczych, organizacji konferencji i wystąpień naukowych,

–      informacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią,

–      oświadczenie kandydatki/kandydata, że: „nie została/został ukarana/ukarany karą dyscyplinarną w postaci: wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach, na okres od 6 miesięcy do 5 lat, pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat; ma pełną zdolność do czynności prawnych; korzysta z pełni praw publicznych; nie była/był skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe”.

–      oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie (02-231), przy ul. Jutrzenki 135, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu prowadzenia rekrutacji. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że: Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji, jest Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 135; Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do dnia 31 grudnia 2022 r.; Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. W każdym czasie mogę cofnąć zgodę, pisząc na adres e-mail: rektorat@uth.edu.pl”.

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: praca@uth.edu.pl

Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.