Adiunk

Katedra ELektrotechniki
Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze Elektrotechniki,
na kierunku ELEKTROTECHNIKA w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

INSTYTUCJA: Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

MIASTO: 64-920 Piła, Polska

STANOWISKO: Adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: Automatyka, elektronika i elektrotechnika
DATA OGŁOSZENIA: 09 marzec 2023r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10 września 2023r.

LINK DO STRONY: https://bip.ans.pila.pl/rekrutacja/rekrutacja-nauczycieli-akademickich

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, dr nauk, elektrotechnika, podstawowe miejsce pracy, pełen wymiar czasu pracy.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie nauk technicznych lub inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach związanych
z automatyką, elektroniką lub elektrotechniką, posiadające dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe w zakresie elektrotechniki oraz doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów związanych z elektrotechniką.

 

I. Potrzeby:

1.       Spełnienie przez Uczelnię od dnia 1 października 2018 roku wymogu, dotyczącego realizacji w ramach programu studiów o profilu praktycznym – co najmniej 50% godzin zajęć przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

2.       Zapewnienie wysokiej jakości zajęć dydaktycznych z przedmiotów kierunkowych na kierunku Elektrotechnika.

 

II. Wymagania:

1. Stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie nauk technicznych lub inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach związanych z automatyką, elektroniką lub elektrotechniką,

2. Dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe w zakresie elektrotechniki.

3. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów związanych z elektrotechniką.

4. Wykaz publikacji z ostatnich 10 lat.

5. Zatrudnienie w ANS w podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy.

6. Ogólna dostępność i dyspozycyjność.

8. Mile widziane: zagraniczny dorobek naukowy oraz doświadczenie zagraniczne w prowadzeniu badań naukowych.

9. Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

10. Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

 

Kandydat zobowiązany jest do spełnieniu wymogów wynikających z art. 113 ust.1 oraz art. 125. l. ustawy z dnia 1 ustawy z dnia Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

1. List motywacyjny lub wniosek o zatrudnienie;

2. CV;

3. Odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz wymagań dodatkowych, określonych w statucie ANS w Pile;

4. Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym;

5. Informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z wykazem publikacji;

6. Informacje o doświadczeniu zawodowym;

7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

9. Oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na czas nieokreślony lub na czas określony;

10. Oświadczenie, upoważniające do zaliczenia do minimum kadrowego z dniem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego;

11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zatrudnienie w podstawowym miejscu pracy;

12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

13. Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, co najmniej równoważny z FCE
(w przypadku braku stosownego dokumentu przeprowadzona zostanie rozmowa potwierdzająca kwalifikacje językowe).

 

Dodatkowo kandydat może złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

 

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres:

Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, lub drogą mailową na adres: kancelaria@ans.pila.pl

 

 

1. Postępowanie konkursowe może być w każdym czasie przerwane lub unieważnione przez Rektora, bez podania przyczyny, do czasu zatrudnienia kandydata.

 

2. Wyniki postępowania konkursowego nie stanowią podstawy do kierowania przez kandydatów w stosunku do Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile jakichkolwiek roszczeń, a w szczególności roszczenia o zatrudnienie.

 

3. Decyzję o zatrudnieniu kandydata podejmuje Rektor. W przypadkach uzasadnionych merytorycznie, Rektor ma prawo nie zatrudnić kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym.

 

Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

 

Uczelnia nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, związanych z całością procesu uczestnictwa w konkursie.

Załączniki