wykładowca

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
 • Miejsce: Gdańsk
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Opis stanowiska

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

 • poszukuje kandydatki / kandydata do prowadzenia zajęć 
  w języku ukraińskim i rosyjskim z  przedmiotu:
  Anatomia i fizjologia (jako jeden przedmiot)

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe lub pokrewne ww. zakresie dziedziny  / dyscypliny naukowej,
 • wykształcenie wyższe: magister, doktor lub doktor habilitowany,
 • biegła znajomość języka ukraińskiego i języka rosyjskiego,
 • wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych na  wszystkich formach studiów,
 • gotowość do prowadzenia zajęć w dni powszednie oraz w weekend.

Wykaz dokumentacji aplikacyjnej:

 • CV,
 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora,
 • kopia dyplomu/ów,
 • wykaz osiągnięć w sferze nauki: prac opublikowanych, zrealizowanych projektów badawczych, organizacji konferencji i wystąpień naukowych,
 • informacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi aplikującymi.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSTiH w Gdańsku. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Aplikacje proszę wysyłać e-mailem na adres:kadry@wstih.pl

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  DLA APLIKUJĄCYCH:

1. Administratorem danych osobowych jest: Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Gdańsku (WSTiH) z siedzibą przy ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk, zwany dalej:”Administratorem”;

2. W każdym przypadku Pan/Pani może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

a) na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych

b) e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@wstih.pl;

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie przepisów prawa tj. Kodeksu Pracy;

4. Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym, to wyrażona zgoda może być cofnięta w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem; W tym celu prosimy o zamieszczenie oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”;

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na rzecz WSTiH w Gdańsku na podstawie zawartej umowy oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oraz w uzasadnionych przypadkach będą przechowywane zgodnie z innymi przepisami prawa, w tym z kodeksem cywilnym;

7. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych;

b) ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych;

d) cofnięcia zgody, jeżeli dotyczy: przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z WSTiH;

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.20