Adiunkt

Wydział Psychologii w Warszawie
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

SWPS‌ ‌Uniwersytet‌ ‌Humanistycznospołeczny‌ ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌ ‌i‌ ‌Katowicach.‌ ‌Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌

Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌ ‌ ‌

Zespół‌ ‌Uniwersytetu‌ ‌SWPS‌ ‌tworzy‌ ‌ponad‌ ‌800‌ ‌osób‌ ‌–‌ ‌pracowników‌ ‌akademickich‌ ‌i‌ ‌pionu‌ ‌biznesowo-organizacyjnego.‌ ‌Uczelnia‌ ‌jest‌ ‌atrakcyjnym‌ ‌miejscem‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego,‌ ‌zapewnia‌ ‌system‌ ‌atrakcyjnych‌ ‌benefitów‌ ‌pracowniczych.‌ ‌Tworzymy‌ ‌zróżnicowane‌ ‌i‌ ‌współdziałające‌ ‌środowisko‌ ‌profesjonalistów‌ ‌ceniących‌ ‌pracę‌ ‌na‌ ‌rzecz‌ ‌studentów,‌ ‌tworzenie‌ ‌wiedzy‌ ‌i‌ ‌jej‌ ‌praktyczne‌ ‌wykorzystanie.‌ ‌Pracownikami‌ ‌i‌ ‌współpracownikami‌ ‌uczelni‌ ‌są‌ ‌wybitni‌ ‌naukowcy,‌ ‌odnoszący‌ ‌sukcesy‌ ‌praktycy,‌ ‌artyści‌ ‌i‌ ‌przedstawiciele‌ ‌świata‌ ‌mediów.‌ ‌ ‌

Dziekan‌ ‌Wydziału‌ Psychologii w Warszawie ‌SWPS‌ ‌Uniwersytetu‌ Humanistycznospołecznego‌ ‌ogłasza‌ ‌konkurs‌ ‌na‌ ‌stanowisko:‌ ‌

Adiunkt

w‌ ‌grupie‌ ‌pracowników‌ badawczo-‌dydaktycznych‌ ‌ ‌‌

Wydział Psychologii w Warszawie

Katedra Psychologii Zdrowia

pensum dydaktyczne 240 godzin

Miejsce‌ ‌pracy:‌ ‌Warszawa‌ ‌

Zadania na stanowisku:

 • Prowadzenie badań naukowych;
 • Pozyskiwanie środków krajowych i międzynarodowych na badania naukowe;
 • Publikowanie wyników badań w wysokopunktowanych międzynarodowych czasopismach naukowych i monografiach;
 • Doskonalenie warsztatu badawczego;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim z zakresu psychologii zdrowia;
 • Prowadzenie seminariów dyplomowych w języku polskim;
 • Aktywność organizacyjna w obszarze dydaktycznym (udział w komisjach, opieka nad studentami, itp.) na rzecz Wydziału Psychologii w Warszawie;
 • Doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego;
 • Opracowywanie autorskich programów zajęć;
 • Organizacja konferencji i seminariów naukowych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Posiadania‌ ‌stopnia‌ ‌naukowego‌ ‌doktora w dyscyplinie psychologii (najpóźniej na dzień 30 września 2023 r.) oraz tytułu magistra psychologii;
 • Zainteresowań dydaktycznych oraz badawczych w obszarze psychologii zdrowia;
 • Doświadczenia w aktywnym udziale w konferencjach naukowych;
 • Posiadania dorobku naukowego poświadczonego publikacjami w recenzowanych czasopismach posiadających impact factor;
 • Doświadczenia w realizowaniu grantów (kierownik, główny wykonawca, stypendysta) finansowanych ze źródeł zewnętrznych lub doświadczenia w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe;
 • Doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej powyżej 1 roku;
 • Doświadczenia w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań naukowych;
 • Doświadczenia w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych;
 • Gotowości‌ ‌do‌ ‌prowadzenia‌ ‌zajęć‌ ‌także ‌w‌ ‌weekendy‌;
 • Biegłej znajomości ‌języka‌ ‌angielskiego‌ oraz języka polskiego;
 • Bardzo‌ ‌dobrej‌ ‌obsługi‌ ‌komputera‌ ‌i‌ ‌gotowości‌ ‌do‌ ‌uczenia‌ ‌się‌ ‌nowych‌ ‌aplikacji‌; ‌ ‌
 • Deklaracji‌ ‌o‌ ‌zatrudnieniu‌ ‌w‌ ‌SWPS‌ ‌Uniwersytecie‌ ‌Humanistycznospołecznym‌ ‌jako‌ podstawowym‌ ‌miejscu‌ ‌pracy‌.

Oferujemy:

 • Pracę na Wydziale Psychologii w Warszawie, jednym z najlepszych w Polsce (kategoria A+, ocena PKA);
 • Konkurencyjne‌ ‌ ‌wynagrodzenie‌ ‌oraz‌ ‌system‌ ‌atrakcyjnych‌ benefitów‌; ‌ ‌
 • Możliwość‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego,‌ ‌w‌ ‌tym‌ ‌rozwijania‌ ‌kompetencji‌ ‌dydaktycznych‌; ‌ ‌
 • Elastyczne‌ ‌ścieżki‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego‌; ‌ ‌
 • Możliwość‌ ‌pracy‌ ‌i‌ ‌rozwoju‌ ‌w‌ ‌interdyscyplinarnym‌ ‌i‌ ‌przyjaznym‌ ‌środowisku‌ ‌akademickim‌;
 • Współtworzenie‌ ‌kultury‌ ‌instytucjonalnej‌ ‌ceniącej‌ ‌otwartość,‌ ‌odwagę‌ ‌i‌ ‌odpowiedzialność‌.

Wykaz‌ ‌dokumentacji‌ ‌konkursowej:‌ ‌ ‌

 • CV‌ ‌z‌ ‌wykazem‌ ‌dorobku‌ ‌naukowego,‌ ‌dydaktycznego‌ ‌i‌ ‌organizacyjnego‌ ‌(z‌ ‌bezpośrednim‌ odniesieniem‌ ‌do‌ podanych‌ ‌wyżej‌ ‌kryteriów‌ ‌kwalifikacyjnych),‌ ‌a‌ ‌także‌ ‌zawierające‌ ‌opis‌ ‌innych‌ ‌doświadczeń‌ ‌zawodowych‌ ‌i‌ zainteresowań‌;
 • Kopia‌ ‌dokumentów‌ ‌poświadczających‌ ‌uzyskanie‌ ‌stopnia‌ ‌naukowego‌ doktora‌ (lub oświadczenia o planowanym terminie uzyskania) oraz tytułu magistra.

Zgłoszenia:

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego. 

Termin nadsyłania aplikacji: 15.04.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.05.2023 r.

Termin rozpoczęcia pracy: październik 2023 r.

Kryteria formalne:

 • Osiągnięcia naukowe – 55% oceny;
 • Osiągnięcia dydaktyczne – 35% oceny;
 • Osiągnięcia praktyczne i organizacyjne –10 % oceny.

Skład‌ ‌komisji‌ ‌konkursowej: ‌ 

 • Prof. Paweł Ostaszewski – Przewodniczący Komisji;
 • dr hab. Aleksandra Kroemeke, prof. Uniwersytetu SWPS – Członkini Komisji;
 • dr hab. Hanna Bednarek, prof. Uniwersytetu SWPS – Członkini Komisji;
 • Angelika Szczuka – Przedstawicielka Działu Personalnego;
 • Anna Zając – Sekretarz Komisji.

Konkurs‌ ‌jest‌ ‌pierwszym‌ ‌etapem‌ ‌określonej‌ ‌w‌ ‌Regulaminie‌ ‌konkursu‌ ‌(LINK‌ ‌DO‌ ‌REGULAMINU)‌ procedury‌ ‌zatrudniania‌ ‌na‌ ‌stanowisku‌ ‌nauczyciela‌ ‌akademickiego,‌ ‌a‌ ‌jego‌ ‌pozytywne‌ ‌ rozstrzygnięcie‌ ‌stanowi‌ ‌podstawę‌ ‌do‌ ‌dalszego‌ ‌postępowania.‌ 

‌Dodatkowe‌ ‌informacje‌ ‌można‌ ‌uzyskać‌ ‌‌pod‌ ‌adresem‌ azajac2@swps.edu.pl

Komisja‌ ‌konkursowa‌ ‌zastrzega‌ ‌sobie‌ ‌prawo‌ ‌do‌ ‌kontaktu‌ ‌jedynie‌ ‌z‌ ‌wybranymi‌ ‌kandydatami.‌