Asystent w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Warszawska
  • Miejsce: Warszawa
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Od kandydata oczekuje się posiadania szerokiej wiedzy z zakresu technologii obróbki erozyjnej i ściernej  z gotowością do poszerzenia wiedzy o zakres obróbki erozyjnej, ściernej w ogólności. Powinien mieć gotowość  do prowadzenia badań teoretycznych i doświadczalnych z obszarów związanych z inżynierią mechaniczną, niekonwencjonalnymi metodami kształtowania materiałów w ogólności. Wymagana jest znajomość nowoczesnych metod i narzędzi do modelowania procesów technologicznych z wykorzystaniem metodyki eksperymentów planowanych. Wymagana jest umiejętność obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie: frezarek 3- osiowych, tokarek- 2 osiowych, centrów elektroerozyjnych, wieloosiowych wycinarek elektroerozyjnych, szlifierek do płaszczyzn. Kandydat powinien posiadać umiejętność pracy w zespole, dążenia do stałego pogłębiania wiedzy z obszaru inżynierii mechanicznej, obróbki erozyjnej i ściernej, prowadzenia badań, analizy wyników i przedstawiania ich w postaci publikacji naukowych i na konferencjach naukowych. Powinien być otwarty na poszerzanie wiedzy w obszarze wykorzystania oprogramowania umożliwiającego modelowanie i projektowanie procesów wytwarzania. Powinien być zdecydowany na budowanie swojej kariery w środowisku akademickim poprzez osiąganie kolejnych stopni naukowych i funkcji akademickich. Wskazana jest gotowość do czasowego przebywania za granicą w obrębie wymiany naukowej i realizacji projektów międzynarodowych.

Dokumenty należy składać w Instytucie Technik Wytwarzania, pok. 21, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa, nr tel.: 22 849- 97- 97.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 19.04.2023 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: Dyrektor Instytutu, dr inż. Robert Cacko.