badacz wizytujący w grupie badawczej

  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Poszukujemy kandydatów na stanowisko badacza wizytującego (post-doc) w ramach projektu Opus 18 „Wpływ składu atomowego i silnego sprzężenia na generację gorących nośników ładunku w strukturach złożonych z metalowych nanocząstek i adsorbatów”, (kierownik projektu: dr hab. Tomasz Antosiewicz) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Głównym zadaniem zatrudnionej osoby będzie badanie generacji gorących nośników ładunku w sprzężonych układach nanocząstka-adsorbat w funkcji składu atomowego nanocząstek przy pomocy narzędzi opartych o teorię funkcjonału gęstości. Projekt jest realizowany na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z partnerami z Chalmers University of Technology (Szwecja).

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574).

 

 

Wymagania:

·         Kandydat musi w momencie zatrudnienia mieć stopień doktora nauk fizycznych lub pokrewny nadany nie wcześniej niż w roku 2016 i specjalizować się w metodach obliczeniowych teorii funkcjonału gęstości (density functional theory, DFT) oraz jej wersji czasowo-zależnej (time-dependent DFT).

·         Przydatne będzie doświadczenie w (1) modelowaniu ww. metodami w szczególności nanocząstek metalicznych/plazmonicznych i/lub półprzewodnicznych, (2) znajomość plazmoniki, nanofotoniki i (3) silnego sprzężenia.

·         Umiejętności programistyczne C/C++, Python, Fortran, Matlab, itp.

·         Kandydat musi posiadać bardzo dobrą lub dobrą znajomość języka angielskiego.

Kandydat musi spełniać warunki ustalone przez Narodowe Centrum Nauki dla osób zatrudnionych na stanowisku typu post-doc. W szczególności, osoba zatrudniona na tym stanowisku musi posiadać stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej.

Zatrudnienie odbędzie się zgodnie z regulaminami NCN, w szczególności zatrudniona osoba musi spełnić łącznie następujące warunki:

·         w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN;

·         nie będzie osobą, której stopień doktora został nadany przez podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku;

·         w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

·         będzie zatrudniona na okres nie krótszy niż 6 miesięcy;

Dodatkowe szczegóły/wyjątki w regulaminie konkursu: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus18

Pytania dotyczące ogłoszenia proszę kierować do Tomasza Antosiewicza pod adresem email tomasz.antosiewicz@fuw.edu.pl.

Podstawowe obowiązki:

Realizacja zadań badawczych w projekcie „Wpływ składu atomowego i silnego sprzężenia na generację gorących nośników ładunku w strukturach złożonych z metalowych nanocząstek i adsorbatów:”

·        Badanie generacji gorących nośników ładunku w sprzężonych układach metalowa nanocząstka-adsorbat w funkcji składu atomowego nanocząstek

·        Rozwój metod obliczeniowych DFT/TD-DFT w miarę potrzeby

·        Współpraca z doktorantami zatrudnionymi w projekcie oraz z partnerami zagranicznymi

·        Przygotowywanie publikacji, raportów, prezentacji konferencyjnych, itp.

 

Warunki zatrudnienia:

Planowane rozpoczęcie pracy od 01.08.2023 r. do ewentualnego uzgodnienia. Maksymalny okres zatrudnienia 12 miesięcy. Zatrudnienie jest na pełen etat na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Pasteura 5, 02-093 Warszawa. Wynagrodzenie zgodnie z regulaminem NCN dla post-doców (120 kPLN brutto-brutto).

Rekrutacja:

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć pocztą elektroniczną na adres tomasz.antosiewicz@fuw.edu.pl następujące dokumenty w formacie PDF z zeskanowanym podpisem (tytule maila: post-doc, imię i nazwisko osoby aplikującej):

1.      Podanie o zatrudnienie. W przypadku aplikacji drogą e-mailową podanie w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

2.      Informację o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia (dostępny również pod adresem: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/). W przypadku aplikacji drogą e-mailową w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis.

3.      Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html). W przypadku aplikacji drogą e-mailową podanie w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

4.      Curriculum vitae

5.      Listę publikacji

6.      Opis planów i zainteresowań badawczych oraz opis najważniejszego osiągnięcia naukowego.

7.      Informacje dotyczące uzyskanego lub planowanego do uzyskania stopnia doktora:

a.       dyplom doktorski lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora; albo

b.      oświadczenie o planowanej dacie uzyskania stopnia doktora;

8.      Dwa listy rekomendacyjne przesłane przez osoby je przygotowujące bezpośrednio na adres tomasz.antosiewicz@fuw.edu.pl.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 20.04.2023 r. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się przy pomocy łączności internetowej (Skype, Zoom, itp.). O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie pocztą elektroniczną. W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej.

Wyłoniony kandydat przed zatrudnieniem będzie zobowiązany dostarczyć oryginały dokumentów, a w przypadku złożenia oświadczenia o planowanej dacie uzyskania stopnia doktora także dyplom doktorski lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

 

We are seeking candidates for a postdoctoral position within the Opus 18 project “Impact of atomic composition and strong coupling on generation of hot charge carriers in metal nanoparticle-adsorbate structures” (project PI Tomasz Antosiewicz) funded by the National Science Centre (Poland). The main goal of the employed post-doc will be studying hot charge carrier generation in metallic nanoparticle-adsorbate systems first principles methods such as density functional theory and its time-dependent variant. The project is based at the Faculty of Physics, University of Warsaw (Poland), and involves collaboration with partners at Chalmers University of Technology, Sweden.

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2022, item 574).

 

The requirements:

·         The candidate at the time of employment must be a holder of a PhD in physical sciences or a related field which was awarded not earlier than in 2016 and specialize in density functional theory as well as its time-dependent variant.

·         Additional experience in using (1) DFT/TD-DFT to model metallic/plasmonic/semiconducting nanoparticles and/or semiconductors, (2) knowledge on plasmonics, nanophotonics, or (3) strong coupling is beneficial.

·         Programing experience C/C++, Python, Fortran, Matlab, etc.

·         Good command of spoken and written English.

 

The candidate must meet the conditions set by the National Science Center for people employed in a post-doc position. In particular, the person employed for this position must have a doctoral degree obtained no earlier than 7 years before the year of employment in the project. This period does not include breaks related to maternity leave, additional maternity leave, leave on the conditions of maternity leave, additional leave on the conditions of maternity leave, paternity leave, or parental leave granted on the terms specified in the provisions of the Labor Code or the receipt of sickness allowance or rehabilitation benefits in connection with incapacity for work, including those caused by diseases requiring medical rehabilitation. For women, the indicated 7-year period may be extended by 18 months for each child born or adopted. A woman can choose a more favorable way to indicate breaks in her scientific career.

The employment will take place in accordance with the NCN regulations, in particular the employed person must meet the following conditions jointly:

·         at the time of receiving remuneration, they will not be receiving any other remuneration paid from the funds granted to research projects under NCN calls under the heading of direct costs;

·         their PhD degree has not been awarded by an institution planned to employ them at this post;

·         in  the  period of  receiving  the  remuneration  they will  be  receiving no  remuneration from another  employer  pursuant  to  an  employment  contract,  including  an  employer  with registered office outside of Poland;

·         will be employed for at least 6 months.

Additional details/exceptions are found in the Opus 18 call: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus18

Please send any querries to Tomasz Antosiewicz at tomasz.antosiewicz@fuw.edu.pl.

Key responsibilities:

Participation in research activities within the NCN-funded research project “Impact of atomic composition and strong coupling on generation of hot charge carriers in metal nanoparticle-adsorbate structures:”

·         Studying metal-nanoparticle-adsorbate interaction/plasmon-molecule coupling, exction coupling between metallic nanoparticles and molecules/semiconductors

·         Development of DFT/TD-DFT to pursue the above task

·         Interaction with PhD students working in the project and external partners.

·         Writing papers, reports, presenting results at conferences, etc.

Employment conditions:

Full-time temporary employment at the Facult of Physics, University of Warsaw, Pasteura 5, 02-093 Warsaw, Poland for up to 12 months. Beginning of employment on or after 01.08.2023, negotiable. Remuneration is based on NCN regulations for post-docs (120 kPLN gross-gross per year).

Recruitment:

The candidate should provide the following documents by email to tomasz.antosiewicz@fuw.edu.pl in PDF format (scanned signed documents, please add in the email title: post-doc, name of applicant):

1.      Application for the position. In case of submitting the application by e-mail, please use the pdf-format and the file should contain a scanned signature.

2.      Information on the processing of personal data – information clause and consent clause – attachment to the announcement (available on the website https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2021/01/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019_EN.docx  –  In case of submitting the application by e-mail, please use the pdf-format and the file should contain a scanned signature.

3.      Statement on reading and accepting the rules for job applications for a position of an academic teacher at the University of Warsaw (available on the website https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html ) In case of submitting the application by e-mail, please use the pdf-format and the file should contain a scanned signature.

4.      Curriculum vitae

5.      Publication list

6.      Short description of research interests, plans, and own most important scientific achievement.

7.      Information on PhD degree:

a.       Copy of the PhD diploma or certificate it was awarded; alternatively

b.      Declaration of the planned date of obtaining the PhD.

8.      Two letters of recommendation sent directly by their Authors to Tomasz.antosiewicz@fuw.edu.pl.

 

The entire procedure will be concluded before 20.04.2023. Selected candidates might be asked for an interview with the commission appointed by the Dean of the Faculty. The interview will likely be carried out online via Skype, Zoom, etc. The candidates will be informed about the recruitment results individually by email. In the case of resignation of a selected candidate, the position will be offered subsequent candidates from the selection ranking list.

The candidate selected in the competition is required to submit original documents before starting the employment. If the successful candidate submitted a declaration of the planned date of obtaining the PhD, a copy of the PhD diploma or certification of being awarded a PhD degree must be submitted.

This announcement is the first step in the procedure of employing an academic teacher and its positive result will be a base for consecutive steps.

Załączniki