Adiunkt

Katedry Administracji i Prawa Administracyjnego
Akademia Leona Koźmińskiego
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:

ADIUNKTA
do Katedry Administracji i Prawa Administracyjnego

Nr ref.: 4/NAUKA/KAiPA/23

 

Zadania realizowane na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim,
 • prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
 • wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Wymagania wobec kandydata:

 

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki prawne (preferowane: prawo cywilne, prawo gospodarcze prywatne – w zakresie ryzyko prawne w obrocie gospodarczym, prawo ochrony konkurencji),
 • zainteresowania badawcze i udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na prowadzenie badań na poziomie międzynarodowym (publikacje w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych),
 • praca w projektach badawczych lub grantach finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych,
 • dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe w zarządzaniu z obszaru prawa i zarządzania ryzykiem w biznesie o charakterze krajowym lub międzynarodowym, doświadczenie związane z obsługą prawną przedsiębiorstw,
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, doświadczenie w opracowywaniu materiałów dydaktycznych, w szczególności studia przypadków z obszaru zarządzania ryzykiem w biznesie, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim, staże na uczelniach zagranicznych, stypendia zagraniczne lub prowadzenie wykładów na uczelniach zagranicznych,
 • znajomość języka polskiego, a także języka angielskiego na poziomie C2, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
 • poszanowanie różnic i otwartość na współprace, umiejętność pracy w zespole,
 • motywacja/chęć do łączenia działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz ALK,
 • dyspozycyjność w zakresie prowadzenia zajęć w wybrane dni tygodnia i w niektóre weekendy,
 • gotowość do wskazania Akademii Leona Koźmińskiego jako pierwszego miejsca pracy,
 • profile na głównych mediach społecznościowych (LinkedIn, Twitter, Researchgate) lub gotowość do ich założenia.

Oferujemy:

 • umowa o pracę w pełnym wymiarze etatu,
 • rocznie przewidzianych 210 godzin dydaktycznych dla stanowiska,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 01.09.2023 r.,
 • przewidywane zatrudnienie jednego pracownika na stanowisku Adiunkta,
 • Uczelnia pokrywa koszty aktywnego udziału w czołowych konferencjach międzynarodowych oraz koszty edycji/redakcji językowej prac naukowych kierowanych do międzynarodowych czasopism naukowych,
 • możliwość pozyskania wewnętrznych grantów na pokrycie badań wstępnych/ pilotażowych,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • benefity w ramach świadczeń socjalnych.
   

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do 
Prof. ALK dr hab. Aleksandra Maziarza, na adres mailowy: amaziarz@alk.edu.pl

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie:

 • CV, listu motywacyjnego, skan dyplomu,
 • wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych,
 • wykazu planów publikacyjnych z obszaru zainteresowań badawczych,
 • wykazu planów badawczymi na najbliższe 3 lata,
 • wykazu posiadanego doświadczenia dydaktycznego,
 • certyfikatu językowego lub ew. oświadczenia o znajomości języka angielskiego i polskiego
  ze wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego 

za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=f486716d8f4a4d6da318113eec07fa23  do dnia 07.04.2023 r. 

Informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Załączniki