Adiunkt (badawczy)

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wynagrodzenie: ok. 14 800 zł brutto/m-c zł brutto
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

Ogłoszenie o konkursie na 3 stanowiska
adiunkta w grupie pracowników badawczych
w projekcie “Smart-Contract Protocols: Theory for Applications” (PROCONTRA)
finansowanym przez Komisję Europejską,
kontrakt numer 885666
Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego, ogłaszam konkurs na 3 stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych w
projekcie “Smart-Contract Protocols: Theory for Applications” (PROCONTRA) finansowanym przez
Komisję Europejską, kontrakt numer 885666

Warunki zatrudnienia
Wybrany kandydat zostanie zatrudniony w wymierze 100% etatu na umowę na czas określony na okres
1 roku (z możliwością przedłużenia zatrudnienia o następne 2 lata). Przewidywany oczekiwany termin
zatrudnienia to 1 lipca 2023 r. (możliwość ustalenia daty rozpoczęcia zatrudnienia z kierownikiem
projektu). Wynagrodzenie na stanowisku wyniesie ok. 14 800 zł brutto/m-c (wynagrodzenie zasadnicze
ok. 7000 zł brutto/m-c plus wynagrodzenie dodatkowe). Stanowisko nie jest obciążone obowiązkami
dydaktycznymi i zawiera budżet na podróże służbowe. Wybrani kandydaci będą pracować nad
problemami w obszarze kryptografii z zastosowaniami do technologii blockchain i inteligentnych
kontraktów.

Opis projektu
Projekt PROCONTRA koncentruje się na badaniu trudnych problemów w obszarze inteligentnych
kontraktów i technologii blockchain. Główny nacisk kładziony jest na podstawowe techniki
kryptograficzne. Prace w ramach projektu będą koncentrować się na następujących trzech kierunkach:
• Modelowanie własności bezpieczeństwa protokołów inteligentnych kontraktów z wykorzystaniem
formalizmu kryptograficznego.
• Proponowanie nowych pomysłów na protokoły inteligentnych kontraktów, szczególnie tych
opartych na zaawansowanych technikach kryptograficznych.
• Dowody bezpieczeństwa proponowanych konstrukcji.
• Zautomatyzowana weryfikacja tych dowodów bezpieczeństwa
• Zrozumienie ograniczeń technik kryptograficznych w tym obszarze.

Wymagania
Oczekujemy, że kandydaci w momencie zatrudnienia będą posiadali stopień doktora informatyki (lub
dziedziny pokrewnej) oraz doskonałe przygotowanie w tej dziedzinie oraz dorobek naukowy w tematyce
projektu udokumentowany publikcjami. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego.

Zgłoszenia
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zmianami) i Statutem UW.
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać życiorys, który:
● opisuje przygotowanie merytoryczne oraz osiągnięcia naukowe kandydata;
● przedstawia listę wszystkich publikacji naukowych kandydata (włącznie z jeszcze
nieopublikowanymi manuskryptami);
● wskazuje dwóch doświadczonych naukowców, którzy mogą posłużyć jako referencje dla
kandydata.
Ponadto, wymagamy załączenia podpisanego listu przewodniego adresowanego do Dziekana WMIM
UW, zaopatrzonego w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu). Listy
motywacyjne nie są wymagane.
Zgłoszenia do konkursu, a także wszelkie pytania dotyczące merytorycznych aspektów projektu bądź
formalnych szczegółów procedury konkursowej należy przesyłać do prof. dr. hab Stefana
Dziembowskiego:

s.dziembowski+procontra2022/1@uw.edu.pl

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać drogą elektroniczną zgłoszenie, z załączonymi
dokumentami, wymaganymi w procesie rekrutacji, zapisanymi w formacie .pdf.

Termin zgłoszeń upływa dnia 19 kwietnia 2023

Wnioski niepełne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału
Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie,
które odbędzie się w sposób zdalny. Wyniki konkursu zostaną przesłane kandydatom elektronicznie
najpóźniej w dniu 15 czerwca 2023 r.
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku
nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego
postępowania. Kandydat przystępujący do konkursu powinien złożyć oświadczenie, że zapoznał się i
akceptuje zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na UW zgodnie
z zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., paragraf 1 ust. 4 pkt 12
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf

Załączniki