Adiunkt w grupie pracowników badawczych

  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, praca dodatkowa lub tymczasowa
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

1.        Wymagania stawiane kandydatowi:

a.         tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie procesów cieplnych i przepływowych, systemów wymiany ciepła i przepływu masy z udziałem przemian fazowych;

b.        wiedza i doświadczenie projektowe potwierdzone recenzowanymi publikacjami w tematyce procesów cieplnych i systemów wymiany ciepła ze szczególnym uwzględnieniem techniki Indirect Regenerative Evaporative Cooling (IREC) działających w cyklu Maisotsenki;

c.         umiejętności praktyczne w zakresie projektowania i wykonania prototypów systemów IREC;

d.        wiedza i doświadczenie praktyczne potwierdzone przynajmniej jedną recenzowaną publikacją z dziedziny inżynierii materiałowej i pomiarów właściwości materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem systemów kapilarno-porowatych;

e.         doświadczenie w przygotowywaniu raportów naukowych oraz publikacji w języku angielskim, potwierdzone minimum dwoma publikacjami naukowymi zarejestrowanymi w bazie Web of Science;

f.          znajomość pakietów ANSYS i/lub COMSOL Multiphysics w zakresie modelowania numerycznego CFD i procesów cieplnych (dodatkowy atut);

g.        znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca komunikację w zespole badawczym;

h.        minimum roczne doświadczenie (po obronie pracy doktorskiej) w pracy laboratoryjnej na rzecz projektów naukowo-badawczych;

i.          znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca redakcję prac naukowych i ich prezentację na forum międzynarodowym;

j.          kandydat musi spełniać wymagania zawarte w:

·         „Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych” stanowiącym załącznik do uchwały Rady NCN nr 27/2022 z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych.

·         wytycznych do konkursu NCN OPUS 23.

 

 

2.        Warunki pracy:

 

·         zatrudnienie na pełnym etacie;

·         termin rozpoczęcia pracy: czerwiec 2023 r.

·         czas trwania zatrudnienia: 36 miesięcy.

 

Uprawnienia:

 

·         możliwość rozwoju kariery naukowej;

·         uczestniczenie w konferencjach naukowych;

·         publikowanie artykułów naukowych w czasopismach o wysokim wskaźniku cytowalności (Impact Factor).

 

 

3.        Opis przewidywanego zakresu zadań i obowiązków:

 

·         opracowanie koncepcji układu chłodzenia IREC dla układów i systemów elektronicznych;

·         współudział w projektowaniu, wykonaniu i uruchomieniu systemu IREC;

·         wybór materiałów do konstrukcji prototypów układu IREC;

·         walidacja działania opracowanego układu chłodzenia;

·         optymalizacja opracowanego układu chłodzenia IREC;

·         udział w przygotowaniu raportów i publikacji naukowych;

·         wypełnianie zadań organizacyjnych w ramach Zakładu, w którym kandydat będzie zatrudniony.

 

4.        Wykaz wymaganych dokumentów:

 

1)    podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;

2)    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

3)    Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

4)    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

5)    odpisy/kopie dyplomów;

6)    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

 

5.        Miejsce, forma i termin składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy aleksandra.sibinska@p.lodz.pl lub poczta tradycyjną na adres: Politechnika Łódzka, Instytut Elektroniki Al. Politechniki 10, 93-590 Łódź, budynek B9, piętro 3, pokój 322 do dnia 29.04.2023r. Liczy się data wpływu dokumentów do Instytutu Elektroniki. Kandydaci będą mogli dokonać odbioru złożonych przez siebie dokumentów związanych konkursem przez okres 30 dni od daty zakończenia konkursu.

 

6.        Dane osoby do kontaktu oraz adres pocztowy i elektroniczny, na który można przesyłać dokumenty i ich skany:

Aleksandra Sibińska

adres e-mail: aleksandra.sibinska@p.lodz.pl

 

Instytutu Elektroniki Politechniki Łódzkiej

al. Politechniki 10

93-590 Łódź

 

 

7.        Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:  maj 2023 r.:

 

 

8.        Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej, we współpracy z najlepszymi uczelniami i firmami na świecie prowadzi badania naukowe i ekspertyzy w dziedzinie elektroniki, telekomunikacji i informatyki. Prace te dotyczą:

przetwarzania sygnałów i obrazów;
sieci bezprzewodowych, w tym doraźnych;
technik antenowych;
zastosowania metod inteligencji obliczeniowej w medycynie i technice;
projektowania i budowy interfejsów człowiek-komputer;
opracowywania systemów wspomagania osób niepełnosprawnych;
projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych;
projektowania elektronicznych układów impulsowych dużej mocy;
projektowania kamer termowizyjnych i ich oprogramowania;
zastosowań technik termowizyjnych.
 

Adres strony Instytutu Elektroniki:

www.ie.p.lodz.pl

 

9.    W przypadku wysyłania dokumentów drogą tradycyjną, na kopercie należy umieścić adnotację „oferta kandydata do pracy”.

Załączniki