Wykładowca w Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego

Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego

 

Konkurs numer 33.2023.SINJA.AW z dnia 5 kwietnia 2023 r.

 

Jednostka organizacyjna: Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego

Nazwa stanowiska: wykładowca

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: dydaktyczna

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: pełny

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Termin składania dokumentów: 30 maja 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca 2023 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2023 r.

Okres zatrudnienia: na czas określony, z możliwością przedłużenia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Warunki konkursu

Wymagania, jakie muszą spełniać kandydaci

 1. Tytuł magistra filologii angielskiej lub (w przypadku kandydata z kraju angielskojęzycznego) licencjat.
 2. Znajomość języka angielskiego na poziomie C2.
 3. W przypadku kandydata z kraju angielskojęzycznego poświadczony kurs metodyczny DELTA (lub o identycznym profilu).
 4. Udokumentowane doświadczenie w pracy zawodowej (minimum 3 000 wyuczonych godzin w okresie 5 lat).
  Wiedza na temat życia, kultury, tradycji i instytucji brytyjskich.

Wymagania pożądane

 1. Kreatywne podejście do sztuki uczenia.
 2. Ciekawość w zdobywaniu wiedzy.
 3. Ustawiczne doskonalenie warsztatu metodycznego.

 

Zakres obowiązków

 1. Prowadzenie specjalistycznych, grupowych oraz indywidualnych zajęć językowych dla nauczycieli akademickich.
 2. Prowadzenie zajęć grupowych z pracownikami administracji.
 3. Prowadzenie zajęć z zagranicznymi słuchaczami, będącymi kandydatami na studia w języku angielskim na UWr.
 4. Wypełnianie przydzielonych obowiązków organizacyjno-administracyjnych.
 5. Branie czynnego udziału w wydarzeniach organizowanych przez SINJA promujących UWr.

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra.
 4. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 6. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości: „wykładowca.33.SINJA”.

 

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.