2 Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydziale Rzeźby i Intermediów
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina sztuki

Opis stanowiska

Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

ogłasza konkurs nr 1/WRiI/2023

na stanowisko asystenta (pracownik badawczo-dydaktyczny)

na Wydziale Rzeźby i Intermediów na kierunku Rzeźba

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U.  z  2022 r.  poz. 574 z póź. zm.)  oraz w Statucie ASP w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2019 r. z późn. zm. i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

Wymagania niezbędne:
1.      Posiadanie tytułu zawodowego magistra sztuki potwierdzający kwalifikacje wymagane                   w konkursie.  

2.      Dorobek artystyczny w zakresie  rzeźby i działań przestrzennych.

3.      Znajomość technik rzeźbiarskich, biegłość w posługiwaniu się technologiami tradycyjnymi oraz zapisu cyfrowego.

4.      Umiejętność  pracy zespołowej.

5.      Umiejętność samodzielnej organizacji wystaw, warsztatów, plenerów, itd.

6.      Znajomość języka obcego, preferowany język angielski (certyfikat, świadectwo ukończenia kursu, itp.).

Wymagane dokumenty:
1.      Podanie do Rektora ASP zawierające zgłoszenie udziału w konkursie.

2.      Kwestionariusz osobowy (dokument do pobrania).

3.      Kopia dokumentu potwierdzającego  posiadanie tytułu zawodowego magistra.

4.      Życiorys zawodowy.

5.      Spis i dokumentacja dorobku zawodowego / artystycznego w zakresie kompetencji wymaganych w konkursie – wersja cyfrowa.

6.      Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego.

7.      Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy w wypadku wygrania konkursu.

8.      Podpisany obowiązek informacyjny (klauzula informacyjna) RODO – według załącznika (dokument do pobrania).

Zgłoszenie na konkurs należy kierować: wyłącznie elektronicznie (skany dokumentów, portfolio w formie pliku) na adres: sok.rii@asp.gda.pl, łączny rozmiar wiadomości nie może przekraczać 25 MB.

Termin składania ofert: do dnia 8.09.2023 r.

Informacji na temat konkursu udziela: Sekcja Organizacji Kształcenia, Wydział Rzeźby i Intermediów ASP Gdańsk, Tel. 58 305 81 66, sok.rii@asp.gda.pl.

Komisja może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy z kandydatami, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Komisja może poprosić o dostarczenie wybranych dokumentów w formie oryginału do wglądu.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NASTĄPI do dnia 15.09.2023 r.

Z osobą wybraną w trybie konkursowym zostanie nawiązany stosunek pracy  na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 2.10.2023 r.

 

Załączniki