Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Elektrotechniki i Energoelektroniki, Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki PM

Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki
Politechnika Morska w Szczecinie
  • Miejsce: Szczecin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

K O N K U R S

Dziekan Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki Morskiej w Szczecinie za zgodą Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

ASYSTENTA

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Elektrotechniki i Energoelektroniki – dyscyplina Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie kosmiczne.

Kandydat powinien spełniać warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. – (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) i statucie PM.

Od kandydata wymaga się posiadania:

tytułu zawodowego co najmniej magistra inżyniera w zakresie mechatroniki, elektrotechniki, automatyki, elektroniki lub mechaniki i budowy maszyn,
dyplomu morskiego elektroautomatyka okrętowego – ETO,
umiejętności stosowania technik informatycznych do badań naukowych i prezentacji wyników,
praktycznej znajomości oprogramowania naukowego Matlab/Simulink,
zainteresowania problemami techniki morskiej w szczególności automatyzacją systemów okrętowych,
motywacji do ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji,
znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć laboratoryjnych w języku angielskim,
prowadzenie zajęć w języku polskim.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1.       podanie, CV, kwestionariusz osobowy (informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia),

2.       oryginały dyplomów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub ich uwierzytelnione kopie (do wglądu),

3.       w przypadku udostępnienia danych osobowych, w których  zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach,

4.       w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Politechnikę Morską w Szczecinie, należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Politechnikę Morską w Szczecinie przez okres najbliższych 6 miesięcy.

Dokumenty należy składać do dnia 16.06.2023 r. do godz. 15.00 w Dziekanacie Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki Morskiej w Szczecinie, pok. 23 lub w Sekretariacie Katedry Elektrotechniki i Energoelektroniki, pok. 106 ul. Willowa 2 (budynek nr 1), 71-650 Szczecin. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 48 09 955, 91 48 09 385 lub adresem mailowym de@pm.szczecin.pl

 

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 20.06.2023 r.

 

W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, Przewodniczący Komisji Konkursowej zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z kandydatami.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie PM procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor, po otrzymaniu opinii Prorektora ds. Kształcenia.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie BIP Politechniki Morskiej w Szczecinie: https://bip.am.szczecin.pl/artykul/konkursy-na-stanowiska-nauczycieli-akademickich

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Załączniki