profesor uczelni

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych
Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
  • Miejsce: Oświęcim
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

 

INSTYTUCJA: Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego
w Oświęcimiu

MIASTO: Oświęcim

STANOWISKO:  profesor uczelni,  (6/2023/INHiS)

DZIEDZINA NAUKOWA: nauki społeczne

DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika

W ZAKRESIE: pedagogika, medialna, pedagogika rodziny, dydaktyka nauczania przedmiotów technicznych

DATA OGŁOSZENIA: 26 kwietnia 2023 roku

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27 kwietnia 2023 – 12 czerwca 2023 roku

LINK DO STRONY: https://www.uczelniaoswiecim.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: pedagogika, pedagogika rodziny, pedagogika medialna, dydaktyka nauczania

 

OPIS:

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ogłasza konkurs na stanowisko: profesor uczelni.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm) i § 60 ust. 4 Statutu Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

KANDYDAT POWINIEN:

1)      Stopień naukowy doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

2)      znaczący dorobek naukowy z zakresu pedagogiki,

3)      wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej,

4)      kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,

5)      publikacje naukowe związane z wychowawczo-socjalizacyjnym oddziaływaniem techniki u dzieci i młodzieży

6)      udział w radach naukowych i radach czasopism,

7)      potwierdzona współpraca z ośrodkami naukowymi w Kraju i za granicą,

8)      potwierdzony udział w kształceniu kadry naukowo-dydaktycznej,

9)      potwierdzone doświadczenie w kierowaniu jednostką organizacyjną uczelni,

10)  posługiwanie się w mowie i piśmie językiem polskim;

11)  preferowane osoby, dla których MUP im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1)      podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem z uwzględnieniem numeru konkursu, którego to podanie dotyczy oraz z wyraźnym wskazaniem dziedziny nauki i dyscypliny naukowej oraz Instytutu, w ramach którego konkurs został rozpisany, z zastrzeżeniem, że każdy konkurs wymaga złożenia osobnego podania;

2)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3)      dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, w tym prawo wykonywania zawodu, jeżeli jest wymagane na danym stanowisku;

4)      dokumenty potwierdzające dorobek kandydata (kserokopie posiadanych dyplomów 
o nadaniu stopni i tytułów naukowych);

5)      przebieg pracy zawodowej (życiorys zawodowy), z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych (w tym publikacji), dydaktycznych i organizacyjnych – w zależności od rodzaju stanowiska (autoreferat charakteryzujący osiągnięcia naukowe i dydaktyczne);

6)      oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, korzystania z praw publicznych
i niekaralności-załącznik nr 1 do informacji o konkursie;

7)      oświadczenie o wyborze uczelni jako podstawowego / dodatkowego miejsca pracy-załącznik nr 2 do informacji o konkursie;

8)      w przypadku podania danych osobowych w szerszym zakresie, niż wynikający
z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych osobowych poza tymi, które są prawnie wymagane) – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie poza tymi, które są prawnie wymagane zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacyjnego-załącznik nr 3 do informacji o konkursie.

 

Załączniki do informacji o konkursie są zgodne z Zarządzeniem nr 27/2021 Rektora Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu Zasady i tryb przeprowadzania konkursów dotyczących zatrudniania nauczycieli akademickich w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z póżniejszymi zmianami.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu;
ul. Kolbego 8; 32-600 Oświęcim lub osobiście: Kancelaria Ogólna pokój 1.13 Collegium Primum.

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 12 czerwca 2023 roku

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 27 czerwca 2023 roku

Zgodnie z  § 7 Regulaminu ” ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH” Komisja Konkursowa może zdecydować o konieczności rozmowy kwalifikacyjnej, na którą zapraszani są kandydaci, którzy spełnili wstępne kryteria formalne.”

 

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość niezawarcia umowy z osobą, która wygrała konkurs.

W szczególności uzależnione jest to od wyników rekrutacji na rok akademicki 2023/2024.

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
nie zapewnia mieszkań.

 

Prosimy o składanie dokumentacji w czytelnie opisanych teczkach według wzoru:

·         Imię i nazwisko kandydata,

·         numer konkursu/rok/symbol,

·         nazwa Instytutu oraz stanowiska, na jakie kandydat aplikuje.

 

 

Po zakończeniu procesu rekrutacji wszystkie dokumenty aplikacyjne, które nie zawierają zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, będą zniszczone po terminie  jednego miesiąca, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego.

 

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO[1] można się zapoznać w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, na jej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                            Prorektor ds. Studenckich i Promocji

                                                                                                                                     MUP Oświęcim        

                                                                                                                                   dr Radosław Folga

 

 

 

 

 

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119 poz. 1, z późn. sprostowaniem.

Załączniki