profesor uczelni

Filologiczny
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych

Opis stanowiska

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

posiadają co najmniej stopień doktora;
posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej; zawodowej lub artystycznej;
posiadają osiągnięcia w pracy organizacyjnej;
posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej.
biegła znajomość języka polskiego i ukraińskiego w mowie i piśmie;
ukończone studia filologiczne o specjalności filologia ukraińska; 
doświadczenie w tłumaczeniu tekstów literackich i naukowych z języka ukraińskiego na polski;
poświadczony publikacjami dorobek naukowy z zakresu translatologii i literaturoznawstwa;
co najmniej pięcioletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć uniwersyteckich o tematyce translatologicznej i literaturoznawczej.

https://praca.bip.uj.edu.pl/stanowiska-badawczo-dydaktyczne/-/journal_content/56_INSTANCE_bbLpG1CUshbY/145868730/153418769