adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Dyscyplina naukowa: ekonomia i finanse/nauki socjologiczne/geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Data ogłoszenia: 27.04.2023r.

Termin składania ofert do: 25.06.2023r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl; https://www.region.uni.lodz.pl/

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć na poniższy adres lub przesłać mailowo: Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. POW 3/5, 90-255 Łódź, (pok. B 302, poniedziałek – piątek 8.00-15.00)

Adres e-mail: dorota.derdzikowska@uni.lodz.pl

Telefon kontaktowy: 42 665 57 50; 42 635 53 23 (poniedziałek – piątek 8.00-15.00)

 

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta, gospodarka przestrzenna, partycypacja społeczna, samorząd terytorialny, dobra praca

 

Oferujemy:

–        elastyczny czas pracy, typowy dla pracy akademickiej,

–        pracę w inspirującym, interdyscyplinarnym zespole badaczek i badaczy, zajmującym się procesami rozwoju gospodarczego i przestrzennego miast i regionów, politykami rozwoju jednostek terytorialnych, i problematyką rozwoju zrównoważonego,

–        możliwości wielu wyjazdów krajowych i zagranicznych i pracę w środowisku międzynarodowym,

–        kontakty z licznymi podmiotami samorządowymi i rządowymi, oraz organizacjami pozarządowymi, umożliwiającym współpracę praktyczną i prowadzenie rzetelnych badań terenowych,

–        bardzo atrakcyjne benefity pracownicze i system premii i nagród,

–        dużą wolność i wsparcie w kształtowaniu dalszej ścieżki własnej kariery zawodowej.

 

Opis wymagań:

Kandydat na ww. stanowisko powinien spełniać wymagania art. 113 i art. 116 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego.
 

Poszukujemy kandydatek/ów:

–        posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, w jednej z dyscyplin w ramach dziedziny nauk społecznych (w szczególności: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki socjologiczne, nauki i polityce, nauki prawne, nauki i zarządzaniu i jakości),

–        gotowych zadeklarować dalszą pracę naukową w dziedzinie nauk społecznych w co najmniej jednej z wymienionych dyscyplin:

o   ekonomia i finanse,

o   nauki socjologiczne,

o   geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

–        gotowych do podjęcia zatrudnienia w UŁ jako podstawowym miejscu pracy,

–        posiadających doświadczenie w pracy badawczej i dydaktycznej w obszarach związanych z rozwojem miast i regionów, polityką miejską i regionalną, socjologią społeczności lokalnych, partycypacją społeczną i demokracją deliberacyjną w samorządzie terytorialnym, finansami samorządowymi, planowaniem rozwoju

–        posiadających dorobek publikacyjny w uznanych czasopismach naukowych (Web of Science, Scopus) i wydawnictwach naukowych

–        biegle porozumiewających się językiem polskim oraz angielskim, na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,

–        dodatkowym atutem będzie udokumentowany udział w projektach naukowych i dydaktycznych (Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, itp.).

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o złożenie podania o zatrudnienie, skierowanego do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

–       kwestionariusz osobowy, oświadczenia i promesa dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego http://www.uni.lodz.pl/kariera

–       promesa oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie,

–       kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania stopnia naukowego doktora,

–       CV,

–       wykaz dotychczasowego dorobku,

–       dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy i posiadane certyfikaty (w tym językowe); w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany),

–       opcjonalnie – opinia z ostatniego miejsca pracy.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 4.07.2023r.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami
(również on-line).Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy[1]

1.     Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul.  Narutowicza 68, 90-136 Łódź.

2.     W każdym przypadku Pani/ Pan może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych,
e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl

3.     Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

4.     Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

1)     obowiązujących przepisów prawa m.in. Kodeksu pracy;

2)     wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych – w sytuacjach, gdy przepis prawa nie daje podstaw do przetwarzania danych;

3)     jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym. W tym celu prosimy o zamieszczenie oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Łódzki moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”.

5.     Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na rzecz Uniwersytetu na podstawie zawartej umowy oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

6.     Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oraz w uzasadnionych przypadkach będą przechowywane zgodnie z innymi przepisami prawa, w tym z kodeksem cywilnym.

7.     Przysługuje Pani/Panu prawo:

1)     dostępu do treści swoich danych;

2)     do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;

3)     do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem;

4)     do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5)     do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;

6)     do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

8.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).

[1] Aktualizacja 2021.08.09

 

FORM FOR EMPLOYERS

Institution: University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of Regional Economy and Environment

City: Lodz

Position: assistant professor in the group of research and teaching staff
Discipline: economics and finance/sociological sciences/socio-economic geography and spatial planning

Posted: 27.04.2023r.

Expires: 25.06.2023r.

Website: www.uni.lodz.pl ; https://www.region.uni.lodz.pl/

Additional information: The application for the competition should be delivered to the following address or sent by e-mail: Department of Regional Economy and Environment, Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, POW 3/5 Street, 90-255 Lodz, (Room B 302 Monday – Friday 8.00-15.00)

E-mail address: dorota.derdzikowska@uni.lodz.pl

Contact phone: 42 665 57 50; 42 635 53 23 (Monday – Friday 8.00-15.00)

 

Key words: assistant professor position, urban and regional economics, urban and regional planning, public participation, local government, cool job

 

What we offer:

–        flexible working hours, distinct to academic work,

–        work in an inspiring, interdisciplinary team of researchers, dealing with the processes of the economic and spatial development of cities and regions, territorial units policies, and sustainable development issues,

–        opportunities for domestic and international travel,

–        contacts with numerous local and governmental agencies and non-governmental organizations, enabling practical cooperation and solid field research,

–        very attractive employee benefits,

–        great freedom and the support to shape the future path of one’s career.

 

Requirements’ description:

The applicant for the aforementioned position shall meet the requirements of Art. 113 and Art. 116 of the Law on Higher Education and Science dated 20 July 2018 (Journal of Laws of 2022, item 574 with amendments) and the Statute of the University of Lodz.

 

We are inviting applications from candidates meeting the following criteria:

–        holding at least a doctoral degree in one of the disciplines within the field of social sciences (in particular: economics and finance, socio-economic geography and spatial planning, sociological sciences, political sciences, legal sciences, management sciences),
–        willing to declare further academic work in the social sciences in at least one of the listed disciplines:
o   economics and finance,
o   sociological sciences,
o   socio-economic geography and spatial planning
–        ready to take up employment at the University of Lodz as their primary workplace,
–        having experience in research and teaching in areas related to urban and regional development and regional policy, sociology of local communities, public participation and deliberative democracy in local government, local government finances, development planning
–        having a publication record in recognized scientific journals (Web of Science, Scopus) and publishing houses
–        fluent in Polish and English at a level that allows teaching,
–        documented participation in scientific and teaching projects (European Research Executive Agency, National Science Center, National Center for Research and Development, etc.) will be an additional strength.
 

The applicant should submit his or her application for employment addressed to His Magnificence Rector of the University of Lodz, attaching the following documents:

–       a personal questionnaire, promesa and statement available on University of Lodz website http://www.uni.lodz.pl/kariera

–       statement about fields and disciplines of science,

–       a copy of Master’s degree,

–       CV,

–       list of publications, active participation in conferences and projects;

–       an evidence of language skills (e.g. certificate), previous courses/trainings;

–       references from the former employer.

 

The deadline for announcing the successful candidate: 04.07.2023.

We reserve the right to conduct interviews with candidates. Winning the competition does not guarantee employment at the University of Lodz.

 

EMPLOYMENT APPLICANT’S PRIVACY NOTICE[2]

1.     The Administrator (Controller) of your personal data is the University of Lodz, based at: ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź (Lodz).

2.     The Data Protection Officer at the University of Lodz may be contacted in any case via post to the above postal address, with the following reference on top: “Inspektor Ochrony Danych”, via e-mail at iod@uni.lodz.pl

 

3.     Your personal data will be processed for purposes of recruitment process.

4.     Your personal data will be processed on the basis of:

1)     the provisions of applicable law, i.e. the Labour Code (Poland);

2)     your consent to the processing of personal data – in situations, where there is no legal basis for the processing;

3)     if the applicant expresses a separate, voluntary consent for processing their personal data for purposes of future recruitment by means of including an appropriate declaration in the application set. To this end, please include a declaration of the following wording: “I agree for my personal data included in my application to be processed by the University of Lodz (Uniwersytet Łódzki) for purposes of future recruitment“.

 

5.     Your personal data will be made available to data processing entities acting on behalf and for the account of the University pursuant to a concluded agreement, and entities authorised to obtain personal data pursuant to relevant legal regulations.

6.     Your personal data will be processed for no longer than 3 months after finishing the recruitment process and, in justified cases, they will be stored in accord with other regulations of applicable law, including the Civil Code (Poland).

7.     You have the right to:

1)     access your personal data;

2)     rectify your data when inconsistent with the actual state;

3)     delete or limit data processing as well as to transfer data – in cases provided for by law;

4)     object to processing;

5)     withdraw your consent at any time without affecting the legality of law of the processing, performed before the consent withdrawal;

6)     make a complaint to the supervisory authority – the President of the Personal Data Protection Office in Poland, seated at ul. Stawki 2, Warszawa (Warsaw), Poland.

8.     Providing personal data is voluntary, but necessary for the purpose referred to in point 3.

Your personal data is processed pursuant to Article 6(1)(c) and (a) and Article 9(2)(a) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing the Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation; Official Journal of the European Union L.2016.119.1)

 

 

[2] Update 09.08.2021

Załączniki