Profesor badawczo-dydaktyczny w Katedrze Polityk Regulacyjnych

Instytut Polityk Publicznych i Administracji Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
w Katedrze Polityk Regulacyjnych
Instytutu Polityk Publicznych i Administracji
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

Główne zadania:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim, udział w kształceniu doktorantów,
2) realizacja badań naukowych mono- i interdyscyplinarnych w ramach grantów krajowych i zagranicznych,
3) przygotowanie i publikacja wyników badań,
4) aplikowanie o zewnętrzne źródła finansowania badań naukowych, udział w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych,
5) współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
6) działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
7) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wymagania wobec kandydatów:
O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci spełniający warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742) i Statucie Uczelni (t.j. Załącznik do Uchwały Senatu nr T.0022.33.2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.).

Od kandydata/kandydatki wymaga się:
 posiadania tytułu profesora w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji lub w zakresie nauk humanistycznych,
 zainteresowań badawczych w zakresie samorządu terytorialnego, w obszarze zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa wewnętrznego,
 posiadania znaczących osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz organizacyjnych,
 odbycia staży naukowych w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych lub prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w uczelniach lub instytucjach naukowych, w tym zagranicznych,
 posiadania doświadczenia w kształceniu studentów i doktorantów,
 doświadczenia w pracy projektowej w charakterze kierownika/kierowniczki projektu, wykonawcy/wykonawczyni grantu finansowanego ze źródeł zewnętrznych,
 w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK,
 w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji,
 dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć, w przypadku obcokrajowców – dobrej znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć.

 

Zgłoszenia do konkursu należy składać:
 osobiście w Biurze Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, ul. Rakowicka 27, Budynek Główny, pok. 209 lub
 elektronicznie na adres e-mail: liseko@uek.krakow.pl z dopiskiem „Profesor w Katedrze Polityk Regulacyjnych”.

Zgłoszenia, które wpłyną po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Oryginały dokumentów do wglądu przedstawia kandydat/kandydatka zakwalifikowany/-a na stanowisko profesora w drodze konkursu w Dziale Zasobów Ludzkich, przed podpisaniem umowy o pracę.

Termin składania zgłoszeń – do dnia 31 maja 2023 roku.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2023 roku.
Planowane zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu od dnia 1 października 2023 roku na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia.

Wykaz wymaganych dokumentów oraz szczegóły konkursu – w załączonym pliku.

Załączniki