Adiunkt badawczo-dydaktyczny (2) w Zakładzie Filozofii Współczesnej w Instytucie Filozofii Wydziału Nauk Społecznych

praca@uwr.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • filozofia

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego (2) w Zakładzie Filozofii Współczesnej w Instytucie Filozofii Wydziału Nauk Społecznych
 

Konkurs nr 45.2023.ZFW.IF.WNS.AH z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Filozofii Współczesnej, Instytut Filozofii

Nazwa stanowiska: adiunkt                                                            

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczne

·        W dyscyplinie: filozofia

·        w dziedzinie: nauki humanistyczne

Wymiar etatu: pełny

Termin składania ofert: do 28 maja 2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do  30 czerwca 2023 r.

Okres zatrudnienia: 1 październik 2023 r. – 1 październik 2025 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki konkursu:

1. Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

2. Preferowane obszary badawczo-dydaktyczne: (a) Filozofia kultury, diagnozy kultury współczesnej, ważne zjawiska i problemy z tego zakresu. Kompetencje w stosowaniu podejścia interdyscyplinarnego i umiejętność analizowania kultury współczesnej z różnych perspektyw. (b) Metodologia nauk humanistycznych i społecznych. Kompetencje w stosowaniu podejścia interdyscyplinarnego.

3. Predyspozycje do pracy badawczej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczego lub badawczo-dydaktycznego.

4. Sprecyzowane plany naukowe, pokrywające się z kryteriami ewaluacyjnymi.

5. Znaczący dorobek naukowy, w tym publikacje anglojęzyczne, wpisujące się w plany badawcze zakładu, do którego kandydat ma być przyjęty.

6. Współpraca z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi.

7. Uczestnictwo w projektach badawczych, zarówno jako kierownik, jak i jako uczestnik/wykonawca.

8. Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne, w tym prowadzenie samodzielnych zajęć (proseminaria, konwersatoria, warsztaty).

9. Zdolność do prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim.

10. Znajomość języka niemieckiego na poziomie umożliwiającym samodzielne badania źródłowe oraz współpracę z niemieckimi ośrodkami naukowymi. 

11. Działalność na rzecz upowszechniania filozofii poza środowiskiem uniwersyteckim.

Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie badań naukowych.

2. Przygotowywanie publikacji naukowych, ukazujących się w wysoko punktowanych czasopismach i prestiżowych wydawnictwach.

3. Aplikowanie o wewnętrzne i zewnętrzne (w tym międzynarodowe) granty badawcze.

4. Aplikowanie o zagraniczne stypendia naukowe.

5. Prowadzenie zajęć ze studentami studiów I oraz II stopnia oraz studentami Szkoły Doktorskiej (również w języku angielskim).

6. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Wymagane dokumenty

1.  Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Kwestionariusz-osobowy-kandydata).

2.  Życiorys.

3.  Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra oraz stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego,

4.  Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy).

5.  Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej).

6. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych.

wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.

7. Wykaz  publikacji kandydata/ki za okres nie dłuższy niż 10 lat.

8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za

reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.

9. Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną

do Przewodniczącego Komisji na adres: Robert.Alberski@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

10. Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego lub niemieckiego.

11. Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przewodniczący Komisji zastrzega sobie prawo poproszenia kandydatów o przekazanie kopii wszystkich publikacji naukowych lub innych dokumentów wymaganych do oceny kandydatury.

Dokumenty powinny być podpisane.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości: „adiunkt (2).45.2023.ZFW.IF.WNS.”

Dodatkowe informacje

1.    Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

2.    Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.

3.    Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

4.    Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

5.    Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2.    Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl.

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.

4.    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5.    Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

6.    Posiada Pani/Pan prawo do:

a.    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

b.    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,

c.    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.