adiunkt

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
  • Miejsce: Przemyśl
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu

MIASTO: Przemyśl

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia i finanse

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę

WYMIAR CZASU PRACY: pełny etat

PANS BĘDZIE PODSTAWOWYM MIEJSCEM PRACY MIEJSCE PRACY: tak

DATA OGŁOSZENIA: 28 kwietnia 2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 29.05.2023 r. do 09.06.2023 r.

LINK DO STRONY: www.pansp.pl

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, ekonomia i finanse, rachunkowość, zarządzanie

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

1.      Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

–       posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse;

–       posiadanie w swoim dorobku co najmniej trzy artykuły w czasopismach naukowych
lub rozdziały w monografiach naukowych lub podręcznikach, opublikowane
w ostatnich pięciu latach poprzedzających konkurs;

–       w ciągu ostatnich czterech lat poprzedzających konkurs udział w konferencjach naukowych i  aktywne zaangażowanie w organizację konferencji naukowych w uczelni wyższej;

–       posiadanie co najmniej trzyletni staż pracy na uczelni wyższej polegający
na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych w zakresie ekonomii, marketingu, zarządzania oraz finansów i rachunkowości.

2.      Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne:

–        doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe) z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania
oraz finansów i rachunkowości.

–        posiadanie dorobku naukowego z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse.

3.      Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

–        podanie o przyjęcie do pracy;

–        kserokopie dyplomu / dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;

–        oświadczenie o przebiegu dotychczasowej drogi zawodowej;

–        kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

–        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

–        oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce;

–        oświadczenie, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu PANS
w Przemyślu będzie podstawowym miejscem pracy;

–        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach rekrutacji.

4.      Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Biuro Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój nr 25.

Na kopercie należy umieścić adnotację: „Konkurs na stanowisko adiunkta
w Instytucie Nauk Technicznych PANS w Przemyślu.

1.      Termin składania dokumentów: od 29.05.2023 r. do 09.06.2023 r. O terminie złożenia dokumentów decyduje data potwierdzenia złożenia dokumentów w Biurze Rektora lub data stempla pocztowego.

2.      Komisja Konkursowa ma prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
z wybranymi kandydatami.

3.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 16.06.2023 r.

4.      W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu zatrudnienie nastąpi
od 01.07.2023 r.

5.      Zgłoszenia niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

6.      Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

7.      Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu zastrzega sobie możliwość
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

8.      Pozytywny wynik konkursu nie jest jednoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi jedynie rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Przemyśl, dnia 28 kwietnia 2023 r.

Załączniki