ADIUNKT

Wydział Elektryczny
Politechnika Warszawska
  • Miejsce: Warszawa

Opis stanowiska

1) posiadanie stopnia naukowego doktora lub doktora nauk technicznych i inżynieryjnych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne lub pokrewnego, preferowane specjalności: trakcja elektryczna, elektroenergetyka, energoelektronika lub pokrewne;
2) dobra znajomość języka angielskiego (przewidywane prowadzenie zajęć w języku angielskim);
3) znajomość języka polskiego;
4) znajomość zagadnień dotyczących (przynajmniej kilku z wymienionych): zelektryfikowanego transportu, elektroenergetyki konwencjonalnej i trakcyjnej, gospodarki elektroenergetycznej, budowy systemu dystrybucyjnego, przetwarzania i magazynowania energii, oszczędności energii, pomiarów elektrycznych, hybrydowych układów wytwórczych i mikrosieci;
5) znajomość metod obliczeń stanów dynamicznych w systemach elektroenergetycznych zasilania i pojazdów elektrycznych; w sieci dystrybucyjnej dla różnych konfiguracji urządzeń;
6) doświadczenie i umiejętność prowadzenia prac badawczych;
7) umiejętności organizacyjne oraz współpraca m.in. w międzynarodowym środowisku naukowo-badawczym, kontakty w Polsce i zagranicą,
8) publikacje w j. angielskim w czasopismach z listy JCR, należy podać IF;
9) doświadczenie, umiejętność i predyspozycje do pracy dydaktycznej;
10) polskie i zagraniczne doświadczenia naukowo-badawcze (staże, seminaria, udziały w konferencjach).

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Elektroenergetyki, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa; Gm. Mechaniki pok. 5
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 14.06.2023.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: dr hab. inż. Mirosław Lewandowski, prof. uczelni – kierownik Zakładu Trakcji i Gospodarki Elektroenergetycznej; email: miroslaw.lewandowski@pw.edu.pl